Ordu Büyükşehir Belediyesi İhale
ATM Cihaz Yeri ve Mesire Yeri Kiralama İhale İlanı

 

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

 

 1. Ulubey İlçesi Sayacabaşı A Tipi Mesire Yeri ve Fatsa İlçesi Boyacılar Parkı’nda bulunan ATM Cihaz Yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra

 

Mevkii Nevi

Muhammen Kira Bedeli

Yıllık

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

Sayacabaşı A Tipi Mesire yeri ve içerisinde bulunan mevcut yapılı tesisler ile Vaziyet/Gelişim/Gelişme ve Yönetim Planında öngörülen gelir getirici/getirmeyen tesislerin ve unsurların işletmeciliği (10 yıl süre ile)

42.000,00 TL (K.D.V. Hariç)

 

12.600,00 TL

21.03.2018

 

14:00

2

Fatsa İlçesi Boyacılar Parkı 6 m² kullanım alanlı ATM cihaz yeri. (U.A.V.T. sisteminde adres nosu: 5156437138) (3 yıl süre ile)

19.500,00 TL

 

1.755,00 TL

 

21.03.2018

14:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.
 2. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No:2 K:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
 3. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00’a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır:

 

 1. Gerçek Kişiler:
 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1-2 - 3 – 4 – 6 – 7 – 8 -10-13- 14. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 11. İştirakçinin en az 10 yıl restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti.
 12. İştirakçinin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış en az 10 yıl turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Turizm İşletme Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
 13. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.
 14. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

     B)    Tüzel Kişiler:
1.    Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 
3.    İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
4.    Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
5.    Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2 - 3 – 5 – 6 – 8 -9-12- 13. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 
6.    Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 
7.    İhale döküman bedelinin satın alındığına dair belge.
8.    Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
9.    Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
10.    İştirakçinin en az 10 yıl restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti.
11.    İştirakçinin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış en az 10 yıl turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Turizm İşletme Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
12.    İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.
13.    İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

 

 1. ATM Cihaz Yeri :
 1. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Bankayı ihalede temsil eden/edenlere ait Yetki Belgelerinden biri ( Genel Müdürlük atama kararı, imza sirküleri yada Tic. Sicil Yetki Belgesi)
 2. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Banka adına ihaleye katılacak ve pey sürecek kişiye ait yetki yazısı.(Banka antetli kağıdına.)
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak personelin Noter onaylı imza beyannamesi.
 4. Bankanın kanuni adresini belirten adres beyanı.(Banka antetli kağıdına)
 5. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzu
 6. İhale şartname bedeli yatırıldığına dair belge.
 7. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

 

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü