Ordu Büyükşehir Belediyesi Eski İhale
Tenis Kortları İşletmeciliği İhale İlanı

 

 

  1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi tapuda Şahincili (Karapınar) Mahallesinde bulunan 4985 ada, 8 parsel ve Karapınar Mahallesinde bulunan 1994 ada, 3 parsel ile Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan 23270,89 m² yüzölçümlü alan içerisinde bulunan 4 adet Açık Tenis Kortu ( 2 adet toprak, 2 adet sentetik zeminli), 2 adet Kapalı Tenis Kortu, 131 araçlık otopark, zemin katı 510,00 m²’ lik İdari Bina ile 1. normal katı 525,00 m² lik Restoranın işletmeciliği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüyle 10 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
  2.  İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı                         : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                                           : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                                           : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks     : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer    :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati                         : 20.12.2017 Çarşamba günü Saat: 14:00

2.7. İhale Usulü                                           : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü.

  1. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

         İhale konusu tesislerin işletmeciliğinin yıllık muhammen kira bedeli, K.D.V. dahil 60.000,00 TL olup, 10 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. dahil 600.000,00 TL’dir. Geçici teminat miktarı ise 10 yıllık tahmini kira bedelinin % 3’ü olan 18.000,00 TL'dir.

  1. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

  1. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
  1. Gerçek Kişiler: 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2. Nüfus Kayıt Örneği. 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı faaliyet alanında Tenis branşı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. 7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 4-6- 7- 8- 10-11-13. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 11. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 12. Tenis Sporu ile ilgili Kamu yararına yönelik Bakanlık nezdinde onaylanmış ve halen yürürlükte bulunan herhangi bir Projeye sahip olduğuna dair belge. 13. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )     
  2. Tüzel Kişiler: 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı veya diğer kurumlardan alınmış faaliyet alanında Tenis branşı olduğunu gösterir belge. 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1- 2- 3- 5- 6- 8- 9-10-12. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 7. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 8. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 9. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 10. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. 11. Tenis Sporu ile ilgili Kamu yararına yönelik Bakanlık nezdinde onaylanmış ve halen yürürlükte bulunan herhangi bir Projeye sahip olduğuna dair belge. 12. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )     
  1. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 17:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü