Ordu Büyükşehir Belediyesi Eski İhale
YOLCU TAŞIMA VE HAT KULLANMA HAKKI İŞLETMECİLİĞİ İHALESİ

 

1- İhalenin Konusu :

Ordu –Giresun Havalimanı ile Gülyalı-Altınordu-Fatsa-Ünye İlçeleri Arasında bagajlı yolcu taşıma hizmetlerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı ve hat kullanma hakkının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 6 adet 46-55 koltuklu otobüs ve 6 adet 26-35 koltuklu otobüs olmak üzere 12 adet otobüsten oluşturulan 1 adet hattın 10 yıl süre ile kiralanması için ihale yapılacaktır.

2- İhalenin Yapılacağı Yer, Tarihi, Saati Ve Hangi Usulle Yapılacağı :

İdarenin Adı                           : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İlgili Birim                              : Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres                             : Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:449 Altınordu/ORDU

İletişim Telefonu                   : (0 452) 233 25 58-22136

İhalenin Yapılacağı yer         :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu  (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

İhale Tarihi ve Saati              :20/12/2017 Çarşamba günü Saat: 14:10

İhale Usulü                             :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

İhale dokümanının görülebileceği yer: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı

İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı

İhale dokümanı satış bedeli   : 500,00TL (KDV dâhil)

İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.

 

3- İhale Bedeli ve Geçici Teminat

10 yıl süre ile çalışacak Ordu-Giresun Havalimanı ile Gülyalı-Altınordu-Fatsa-Ünye ilçeleri arasında yapılacak bagajlı yolcu taşımacılığı hattın 10 yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 3.900.000,00TL olup, Geçici Teminat tutarı 117.000,00TL’dir.

 4- İhaleye Katılabilme Şartları:

  1. Gerçek Kişiler :
   1. Nüfus Cüzdan sureti
   2. İkametgâh Belgesi
   3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
   4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli İmza Beyannamesi
   5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait Alındı Belgesi veya Banka Teminat Mektubu,
   6. 2886 Sayılı D.İ.K.’in 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,
   7. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
   8. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler (a- b- c- d- g- h- i- k- l- m- n) ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
   9. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter Tasdikli İmza Sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na onaylanmış olması gereklidir.)
   10. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
   11. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “Borcu Yoktur Belgesi”
   12. İhaleye iştirak edecek firmaların bağlı oldukları Vergi Dairesinden ve SGK’dan ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını gösterir belge.
   13. 2886 sayılı D.İ.K.’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanacaktır.
   14. İstekli, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin ( UKOME ) 05/10/2017 tarihli ve 2017/73 Sayılı Kararına göre, aşağıdaki tabloda belirlenen fiyatlarla taşımacılık yapmak zorundadır. Yüklenici, UKOME’nin belirleyeceği fiyatlarla yolcu taşımaya devam edeceğine dair Noter Tasdikli Taahhütname verecektir.

 

  1. Tüzel Kişiler :
   1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
   2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter Tasdikli İmza Sirküleri.
   3. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası’ndan veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir).
   4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait Alındı Belgesi veya Banka Teminat Mektubu.
   5. 2886 Sayılı D.İ.K.’in 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.
   6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler (a- b- c- f- g- h- i- j- k- l) ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
   7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na onaylanmış olması gereklidir ).
   8. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
   9. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “Borcu Yoktur Belgesi
   10. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
   11. İhaleye iştirak edecek firmaların bağlı oldukları Vergi Dairesinden ve SGK’dan ilk ilan tarihi itibari ile alınmış vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını gösterir belge.
   12. 2886 sayılı D.İ.K.’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanacaktır.
   13. İstekli, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin ( UKOME ) 05/10/2017 tarihli ve 2017/73 Sayılı Kararına göre, aşağıdaki tabloda belirlenen fiyatlarla taşımacılık yapmak zorundadır. Yüklenici, UKOME’nin belirleyeceği fiyatlarla yolcu taşımaya devam edeceğine dair Noter Tasdikli Taahhütname verecektir.      

 

 

KALKIŞ

VARIŞ

TAM ÜCRET (TL)

ÖĞRENCİ ÜCRET (TL)

ENGELLİ İNDİRİMLİ (TL)

Ordu-Giresun Havalimanı

Altınordu İlçesi Üniversite

8,00

6,00

5,00

Ordu-Giresun Havalimanı

Altınordu İlçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali

8,00

6,00

5,00

Ordu-Giresun Havalimanı

Altınordu Sağra Durağı (Taşbaşı Mevkii)

8,00

6,00

5,00

Ordu-Giresun Havalimanı

Altınordu İlçesi Kumbaşı Mevkii

8,00

6,00

5,00

Ordu-Giresun Havalimanı

Fatsa İlçesi Bolaman Mevki

15,00

13,00

9,5

Ordu-Giresun Havalimanı

Fatsa İlçe Merkezi

15,00

13,00

9,5

Ordu-Giresun Havalimanı

Fatsa İlçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali

15,00

13,00

9,5

Ordu-Giresun Havalimanı

Fatsa İlçesi Dolunay Mevkii

15,00

13,00

9,5

Ordu-Giresun Havalimanı

Ünye İlçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali

19,00

17,00

12,00

Ordu-Giresun Havalimanı

Ünye İlçe Merkezi

19,00

17,00

12,00

Ordu-Giresun Havalimanı

Ünye İlçesi Üniversite

19,00

17,00

12,00

Ordu-Giresun Havalimanı

Ünye İlçesi Toki

19,00

17,00

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Diğer Şartlar: Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
   1. İhale şartnamesi ve ekleri, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı – Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü adresinden 500,00 TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.
   2. Geçici teminat bedeli Vakıflar Bankası Altınordu Merkez şubesi nezdinde bulunan TR 36000 1500 15800 729 007 0184 İban Nolu Ordu Büyükşehir Belediyesi hesabına yatırılacaktır.
   3. İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı - Gelir ve Takip Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” almaları zorunludur.

5.Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği :

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 19/12/2017 tarihinde saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.