Ordu Büyükşehir Belediyesi Eski İhale
MUHTELİF İLÇELERDE BULUNAN İŞYERLERİ VE BÜFELERİN KİRALANMASI

 

 

  1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait veya görev yetki ve sorumluluk alanında kalan, tabloda belirlenen yerler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

SIRA

 

FAALİYET ADRESİ

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

Fatsa İlçesi M. Kemal Paşa Mahallesi Hacı Hulusi Baba Cad. No.1 adresinde bulunan 8,00 m²  kullanım alanlı işyeri

 

 

29.350,00 TL KDV Dahil

 

2.642,00 TL

 

 

19.12.2018

 

 

11:00

2

Fatsa İlçesi M. Kemal Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:16/A Nolu büfe

 

6.500,00 TL

KDV Dahil

585,00 TL

 

19.12.2018

 

11:03

3

Fatsa İlçesi M. Kemal Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:16/B Nolu büfe

 

6.500,00 TL

KDV Dahil

585,00 TL

 

19.12.2018

 

11:06

4

Fatsa İlçesi M. Kemal Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:16/C Nolu büfe

 

6.500,00 TL KDV Dahil

585,00 TL

 

19.12.2018

 

11:09

5

Fatsa İlçesi M. Kemal Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:18/A Nolu büfe

 

6.500,00 TL KDV Dahil

585,00 TL

 

19.12.2018

 

11:12

6

Fatsa İlçesi M. Kemal Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:18/B Nolu büfe

 

6.500,00 TL KDV Dahil

585,00 TL

 

19.12.2018

 

11:15

7

Fatsa İlçesi M. Kemal Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:18/C Nolu büfe

 

6.500,00 TL KDV Dahil

585,00 TL

 

19.12.2018

 

11:18

8

Fatsa İlçesi M. Kemal Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:18/D Nolu büfe

 

6.500,00 TL KDV Dahil

585,00 TL

 

19.12.2018

 

11:21

 

 

 

9

Karapınar Mahallesi Altınordu Mezbahanesinde bulunan 113 m² kullanım alanlı deri depolama yeri

 

10.000,00 TL

KDV Dahil

 

 

900,00 TL

 

19.12.2018

 

 

11:30

 

 

10

Gölköy Mezbahanesinde bulunan 30 m² kullanım alanlı deri depolama yeri

 

2.750,00 TL

KDV Dahil

 

 

247,50 TL

 

19.12.2018

 

11:33

 

 

11

Gölköy Mezbahanesinde bulunan 60 m² kullanım alanlı Deri Depolama Yeri

 

5.500,00 TL

KDV Dahil

 

 

495,00 TL

 

19.12.2018

 

11:36

 

 

12

Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde bulunan 6 m²‘lik ATM cihaz yeri (U.A.V.T. sisteminde adres nosu: 1717072845)

 

 

43.700,00 TL

KDV Dahil

 

 

 

3.933,00 TL

 

 

19.12.2018

 

 

11:39

13

Altınordu İlçesi Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi No:45/2 adresinde Fen Lisesi önünde yaya kaldırımı üzerinde bulunan 6 m2’lik ATM cihaz yeri (U.A.V.T. sisteminde adres nosu: 1618379570)

 

 

31.500,00 TL

 

 

2.835,00 TL

 

 

19.12.2018

 

 

11:42

 

  1. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.
  2. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
  3. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00’a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
  4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

  1. Gerçek Kişiler: 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2. Nüfus kayıt örneği. 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2 - 3 – 4 – 6 – 7 – 8 - 10 - 11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)  8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 11. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.             
  2. Tüzel Kişiler: 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile sicil gazetesi. 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 9 - 10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  7. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 8. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği, 10. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )
  3. ATM Cihaz Yeri: 1. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Bankayı ihalede temsil eden/edenlere ait Yetki Belgelerinden biri ( Genel Müdürlük atama kararı, imza sirküleri yada Tic. Sicil Yetki Belgesi) 2. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Banka adına ihaleye katılacak ve pey sürecek kişiye ait yetki yazısı.(Banka antetli kağıdına.) 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak personelin Noter onaylı imza beyannamesi. 4. Bankanın kanuni adresini belirten adres beyanı.(Banka antetli kağıdına) 5. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzu 6. İhale şartname bedeli yatırıldığına dair belge. 7. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü