Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İlimiz, Perşembe İlçesi, Kozağzı Mahallesi 132 ada 12 nolu parsel ile bu parselin imar planına göre bütünleşmesi gereken 132 ada 11 ve 13 nolu parsellerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırılması gereğine istinaden, tescilli yapının kültürel etkinliklerde kullanılarak, ilçenin sosyo-kültürel hayatına katkı sağlaması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için 132 ada 11, 12 ve 13 nolu parseller ile tescil harici alanın dahil olduğu 327 m² yüzölçümlü alan için “Kültürel Tesis Alanı” olarak 1/2000 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2019 tarihi 2019/29 sayılı kararıyla onaylanmıştır.