Ordu Büyükşehir Belediyesi İhale
ŞİRİNEVLER MAHALLESİ İSMETPAŞA CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN 28 ADET DAİRE SATIŞI PAZARLIK İHALE İLANI

 

 1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Ordu İli Altınordu İlçesi Şirinevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde ada 4946, parsel 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen; toplamda 52 adet Konut bağımsız bölüm olarak, satışı yapılmak üzere 18.03.2020 tarihinde ihaleye çıkartılmış, ihale Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 18.03.2020 tarihli kararı ve 2020/271 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. Maddesi gereğince pazarlığa bırakılmıştır.
 2. Muhammen Bedel Ve Geçici Teminat:

Sıra No

BB No

Blok Tipi

Blok No

Konut Tipi

Brüt Alan

Kat

Daire No

Yön

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

1

31986440

OA

OA1-A

3+1

136,93

ZEMİN

1

K-B

₺321.100,00

₺9.633,00

2

31986707

OA

OA1-A

3+1

136,93

ZEMİN

2

G-D

₺333.300,00

₺9.999,00

3

31986438

OA

OA1-A

3+1

136,93

2. KAT

8

K-B

₺333.300,00

₺9.999,00

4

31986480

OA

OA1-A

2+1

114,89

6. KAT

26

G-D

₺295.900,00

₺8.877,00

5

31986454

OA

OA1-B

3+1

136,93

ZEMİN

2

G-D

₺333.300,00

₺9.999,00

6

31986721

OA

OA1-B

3+1

136,93

ZEMİN

3

K-B

₺321.100,00

₺9.633,00

7

31986452

OA

OA1-B

3+1

136,93

2. KAT

10

G-D

₺345.500,00

₺10.365,00

8

31986719

OA

OA1-B

3+1

136,93

2. KAT

11

K-B

₺333.300,00

₺9.999,00

9

31986493

OA

OA1-B

2+1

114,89

4. KAT

16

K-B

₺287.000,00

₺8.610,00

10

31986717

OA

OA1-B

3+1

136,93

4. KAT

19

K-B

₺340.900,00

₺10.227,00

11

31986533

OA

OA1-B

2+1

114,89

6. KAT

25

G-D

₺299.600,00

₺8.988,00

12

31986448

OA

OA1-B

3+1

136,93

6. KAT

26

G-D

₺356.600,00

₺10.698,00

13

31986476

OA

OA2-A

3+1

136,93

ZEMİN

1

G-D

₺333.300,00

₺9.999,00

14

31986743

OA

OA2-A

3+1

136,93

ZEMİN

2

K-B

₺321.100,00

₺9.633,00

15

31986474

OA

OA2-A

3+1

136,93

2. KAT

9

G-D

₺345.500,00

₺10.365,00

16

31986739

OA

OA2-A

3+1

136,93

4. KAT

18

K-B

₺340.900,00

₺10.227,00

17

31986677

OB

OB1

3+1

136,13

1. KAT

8

K-B

₺331.250,00

₺9.937,50

18

31986672

OB

OB1

3+1

136,13

3. KAT

15

K-B

₺336.600,00

₺10.098,00

19

31986673

OB

OB1

3+1

136,13

3. KAT

18

K-B

₺336.600,00

₺10.098,00

20

31986699

OB

OB2

3+1

136,13

1. KAT

5

G-D

₺340.500,00

₺10.215,00

21

31986613

OB

OB2

3+1

135,75

1. KAT

6

K-B

₺330.400,00

₺9.912,00

22

31986643

OB

OB2

3+1

136,13

1. KAT

7

K-B

₺331.200,00

₺9.936,00

23

31986698

OB

OB2

3+1

136,13

1. KAT

8

G-D

₺340.500,00

₺10.215,00

24

31986694

OB

OB2

3+1

136,13

3. KAT

15

G-D

₺348.800,00

₺10.464,00

25

31986695

OB

OB2

3+1

136,13

3. KAT

18

G-D

₺348.800,00

₺10.464,00

26

31986691

OB

OB2

3+1

136,13

5. KAT

25

G-D

₺353.800,00

₺10.614,00

27

31986690

OB

OB2

3+1

136,13

5. KAT

28

G-D

₺353.800,00

₺10.614,00

28

31986589

OB

OB2

2+1

121,54

13. KAT

66

K-B

₺302.700,00

₺9.081,00

 1. İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:
 • İdarenin Adı              : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı
 • İlgili Birim                 : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
 • İlgili Adres                : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU
 • İletişim Telefonu, Faks        : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18
 • İhalenin Yapılacağı yer        :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/2 Altınordu/ORDU)
 • İhale Tarihi ve Saati : Tabloda belirtilen konutların satışı 01.04.2020 Çarşamba günü saat 14:20’den itibaren 3’er dakika ara ile yapılacaktır.
 • İhale Usulü                : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereğince pazarlık (artırma) usulü.

4. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden, 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;

 1. Gerçek Kişiler:
 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus kayıt örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3-4- 7-9-10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 8. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 9. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

 

 1. Tüzel Kişiler:
 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 5.  Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1- 2- 6-8-9-10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 7. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 8. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

 

6. İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne 31/03/2020 tarihinde saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü