Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
OKSM KAFETERYA İŞLETME İHALESİ

ORDU İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

İhale Makamı           : Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İşin Adı                    : Ordu İli Akyazı Mahallesi- Ordu Kültür Sanat Merkezinde Bulunan 80 m2’lik Kafeterya 3 Yıl Süre İle İşletilmesi İşi

                                       ( 01.01.2016 – 31.12.2018 )

İşin Yapılacağı Yer  : ORDU

İhale Tarihi               : 03/11 /2015 Salı Günü  Saat : 10.00

İhale Şekli                 : 2886 Devlet İhale Kanunun 51(g) Maddesine Göre Pazarlık Usulü

İhale Yeri                  : Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Akyazı Mahallesi Ordu Kültür Sanat Merkezi No: 38 Altınordu/ ORDU

 İşin Konusu             : Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Akyazı Mahallesi Ordu Kültür Sanat Merkezi No: 38adresinde bulunan 80 m2 ‘lik Kafeterya alanının 3 Yıl Süre İle İşletilmesi İşi  ( 01/01/2016 – 31/12/2018 tarihleri arası)

2) Muhammen Bedel            : Aylık 1.489,47.-TL. (Her yıl Devlet İstatistik usulünün belirlemiş olduğu oranda enflasyon oranında artırılacaktır.)

3) İşletme Süresi                   : 3 (üç) yıl

4) İşin Yapılma Yeri            : Ordu İli Altınordu İlçesi Akyazı Mahallesi No:38

5) İhale Tarih ve Saati         : 03/11 /2015 Salı Günü  Saat : 10.00

6) İhalenin Yapılacağı Yer : Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Akyazı Mahallesi Ordu Kültür  Sanat Merkezi No: 38 ( Proje Odası) Altınordu/ ORDU

 

7) İhale Usulü                        : 2886 Devlet İhale Kanunun 51(g) Maddesine Göre Pazarlık Usulü

8) İhale Dosyasının Görülebileceği Yer : Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Akyazı  Mahallesi Ordu Kültür Sanat Merkezi No: 38 Altınordu/ ORDU

9) İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

A- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;

a) Kanuni ikametgah belgesini vermesi (2015 yılında alınmış)

b) Türkiye'de tebligat için adres beyanı vermesi (2015 yılında alınmış)

c) Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (2015 yılında alınmış)

d) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2015 yılında alınmış)

d1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2015 yılında alınmış)

d2)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2015 yılında alınmış)

d3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d1) veya (d2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

e) İstekliler adına vekaleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (2015 yılında alınmış)

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

g) İhale ilan tarihinden sonra vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

h) İhale ilan tarihinden sonra SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,e,g,h,j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermesi zorunludur.

B- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;

a) Teklif Mektubu

b) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli sureti

c) Noter tasdikli İmza sirküleri.

d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi, (Ortak Girişim Beyannamesi noter tasdikli olması zorunludur.)

10) Bütün bu belgeler dış zarfın içine konularak ihale tarih ve saatine kadar Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Akyazı Mahallesi Ordu Kültür Sanat Merkezi No: 38  Altınordu/ ORDU

 adresine imza karşılığında vermiş olacaklardır.

11) İhaleye istekli firmalar işe ait şartname ve sözleşmeyi Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Akyazı Mahallesi Ordu Kültür Sanat Merkezi No: 38 Altınordu/ORDU adresinde görebileceklerdir.

12) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR

…/10/2015

 

Bilgi Almak İçin İrtibat:

 Tlf: 0452 250 00 20- 23  

 Fax: 0 0452 250 00 21

e-mail: iktm52@kultur.gov.tr

( Teklif Mektubuna www.ordukulturturizm.gov.tr adresinden ulaşılabilir)

 

GENEL ŞARTLAR

 

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Ordu ili, Altınordu ilçesi, Akyazı Mahallesi, Ordu Kültür Sanat Merkezinde  yer alan 80 m2 alanlı Kafeteryanın  Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü adına Ordu  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, 03/11/2015,  Salı günü Saat: 10.00 da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz malın:

Mahallesi/                              Mevkii :                       Yer :                      

            Akyazı Mahallesi                  Sahil                            Ordu Kültür Sanat Merkezi

Taşınmaz içerisinde yer alan tüm taşınır ve taşınmaz muhdesat ile demirbaş eşya, kiracıya mahallinde düzenlenecek tutanakla teslim edilir.

Madde 3- Tanımlar

            T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı                    : Bakanlık

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü : DÖSİMM

Ordu    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü        : İl Müdürlüğü

……………………………………..               : Kiracı

Dükkan                                                            : Mecur

Madde 4- Kiralama, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü adına Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, 28/09/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde 51/g maddesi usulü ile yapılacaktır.

Madde : Kiralama süresi 01.01.2016 - 31.12.2018 tarihleri arasındadır.

Madde 6- İhaleye katılacak olanlar, bu şartnamenin 9. Maddesinde belirtilen belgelerden ve aylık kira teklifinden oluşan iki ayrı zarfı kapalı bir şekilde sunacaklardır. İhale esnasında sözlü pazarlık yapılacaktır. Ayrıca toplam muhammen edilen 3 yıllık kira bedelinin %3’ ü (yüzde üç) oranında ve 1.608,63.-TL tutarında geçici teminat alınır.

Madde 7- İhale üzerinde kalandan, istekliden  3 (üç) yıllık ihale bedeli olan ............TL. üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

Madde 8- İlk yıl tahmini kira bedeli 17.873,64.- TL. olup, 53.620,92.- TL tahmini toplam kira bedelidir. İstekliler tarafından bildirilecek en uygun bedel tespit edilerek, ihale üzerinde kalan ile İl Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanacak ve DÖSİMM’in onayına sunulacaktır. Yıllık kira bedeli aylık dönemler halinde, her ayın ilk beş günü peşin olarak ödenecektir. İlk ay kira bedeli ise, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 gün içinde ödenir.

Takip eden yıllar kira bedelleri ise, bir önceki kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan genel ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında arttırılması suretiyle bulunacak bedel olup, söz konusu artış bedeli her yıl için, sözleşmenin imzalandığı tarihe denk gelen aydan itibaren uygulanır.

Süresinde ödenmeyen kira bedellerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen gecikme zammı uygulanacaktır.  Geçmiş dönemlere ait kira borcu bulunan kiracının ödediği kira, evvelki döneme ait ödenmeyen kiraların ödendiği anlamına gelmez. Kiracı kiralama tarihinden itibaren geçen devrenin her ayına ait makbuz ibraz etmedikçe DÖSİMM’in muhasebe kayıtlarının geçerli olacağını kabul etmiş sayılır. Bir aya ait kira bedelinin ödenmemesi halinde, ödenmeyen aydan kira süresinin sonuna kadar olan kira bedelleri muacceliyet kesbedeceği gibi, bu hal taşınmazın tahliyesi sebebidir.

Madde 9- İhaleye katılabilmek için; 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır:

a) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek;

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu Şartnamede belirtilen şekilde teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen tutardan az olmamak üzere belirlenecek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne hitaplı geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine veya Merkez Müdürlüğümüzün T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi nezdinde bulunan TR 37 0001 0025 3303 4831 7051 94  nolu hesabına nakit yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A- İdarenin;

     a) Harcama yetkilileri,

     b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

     c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları,

     d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç), 

           B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Madde10- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 11- İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51(g) Pazarlık usulü ile yapılacaktır. İstekliler 1. tekliflerini yazılı olarak, ihaleye ait teklif dosyasıyla birlikte sunacaklardır. İhale esnasında isteklilerden 2. Teklifleri yazılı olarak istenecektir. Teklifler arasında eşitlik olması durumunda 3. Teklif sözlü olarak, pazarlık yapılmak suretiyle alınacaktır.

Madde 12- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları harcama yetkililerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Harcama yetkililerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.         

Harcama yetkililerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç on iş günü içinde, istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde istekli, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Kira bedeline KDV dahil olmayıp, KDV kiracı tarafından ödenecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye irat kaydedilir.

İl Müdürlüğü de aynı süre içerisinde taşınmaz malı kiracıya mahallinde tanzim edilecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre teslim eder, tutanakta, taşınmaz malın müştemilatı, muhdesatı ve üzerindeki dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı idarenin bir görevlisi ile kiracı tarafından imzalanır. Kira müddeti, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar. Kiralananın veya içindeki taşınır eşyanın normal kullanımı dışındaki zararları, kiracı tazmin etmekle mükellef olduğu gibi, bu durumun İl Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi durumunda, iş bu şartnameye dayanılarak imzalanacak sözleşmenin feshi için İl Müdürlüğü, DÖSİMM’e teklifte bulunacaktır.

Madde 13- Sözleşme yapılıp, kiracı kiralananı teslim almaya yanaşmadığı veya teslim aldıktan sonra akdin bitiminden önce terk ettiği takdirde, İl Müdürlüğü kiralananı sözleşme çerçevesinde kullanmaya hazır bulundurmuş sayılacağından kiracı, kiranın tamamını ödemekle yükümlüdür. Ancak bu takdirde İl Müdürlüğü, elde edeceği faydayı kiracının borcuna mahsup etmek üzere, taşınmazı geri kalan süre için yeniden ihaleye çıkararak başkasına kiralamaya yetkilidir.

Madde 14- Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren İl Müdürlüğü yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli DÖSİMM Saymanlığına çeşitli gelir olarak yatırılır. Kiracı, kiraladığı taşınmazı ne şekilde teslim almışsa o şekilde teslim eder.

Madde 15- Kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa ve arazinin değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, kullanıma konu mekana ait Koruma Bölge Kurulu kararlarına uygun davranmak, her türlü tamirat, tadilat, onarım gerektiğinde bunu Koruma Bölge Kurulundan izin almak üzere İl Müdürlüğüne bildirmekle mükelleftir. Kiracı İl Müdürlüğü ve yetkili koruma kurullarından izin almadan taşınmaz malda hiçbir tamirat, tadilat ve eklenti yapamaz. Aksi halde kiracı hakkında tazminat ve tahliye davası açılacağı gibi cezai takibata da geçilir. Yazılı izin alarak kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler Bakanlığa bağışlanmış sayılır ve sökülemez.

Madde 16- Taşınmazı aynı unvan altında kiralayan ve sözleşmeye imza atan ortaklardan birisine çekilen ve tebliğ edilen veya tebliğ edilmiş sayılan ihtar ve ihbarlar diğerine de çekilmiş ve tebliğ edilmiş sayılır. Kiralananla ilgili olarak açılan her türlü dava ve icra takibinde tüm ortaklar birlikte taraf sayılır.

Madde 17- Kiracı kira sözleşmesinden doğan haklarını devredemez. Ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz.

Madde 18- Sözleşme süresinin sona ermesi halinde, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kiracı taşınmazı derhal tahliye edecektir. Aksi takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

Sözleşmenin süresinden evvel feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde taşınmaz tahliye edilir.

Kiracının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, kira sözleşmesi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın idare tarafından feshedilecek, kiracının kesin teminatı irat kaydedilecek ve son bir yıl kira bedeli ile idarenin uğradığı diğer zarar ve ziyanın tazmini kiracıdan istenecektir.

Madde 19- İş bu şartname ve ihale tutanağı ile sözleşmenin imzalanması esnasında ihale üzerinde kalan şahıs herhangi bir şart dermeyan edemez ve şartlı olarak pey süremez.

Madde 20- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren İl Müdürlüğünün belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Yasanın 62 nci maddesine göre işlem yapılır.

Madde 21-Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Ordu İli  İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

ÖZEL ŞARTLAR

Madde 22- Kiracı, 21.07.1983 tarih, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda öngörülen sorumlulukları ve taraflar arasında imzalanacak olan sözleşme şartlarını yerine getirmek zorundadır.

Madde 23- Kiracı, yürürlükteki tüm mevzuata, uymakla yükümlüdür. Kefalet ve ihale pulları, sözleşme bedeli veya pul paraları, noter harcı, ilan bedeli, kaydiye, tellâliye, sözleşmeye tahakkuk eden giderler, su, doğalgaz, elektrik giderleri, çevre temizlik vergisi, ayrıca yakıt, yönetim, kaloriferci, kapıcı, bekçi gibi tüm işletme giderleriyle kullanmadan doğacak koruma, bakım ve onarımların tamamı kiracıya aittir. Kiracı su, doğalgaz, elektrik ve işletmeye ait diğer abonelikleri kendi adına açtırmakla mükelleftir. Elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının ortak kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda süzme sayaç konulması, süzme sayaç konulamaması halinde İl Müdürlüğünce belirlenecek tüketim bedelleri kiracı tarafından 6 aylık dönemler halinde DÖSİMM hesabına yatırılacaktır.

Madde 24- Kiracı, yürüttüğü faaliyetler ile ilgili olarak üçüncü şahıslara ve çevreye verdiği zararlardan kusuru olmasa dahi sorumludur. Bunlar ve benzeri hususlarda DÖSİMM ve İl Müdürlüğü’ nün hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

Madde 25- DÖSİMM, İl Müdürlüğü, Bakanlık, müze ve ören yerlerinde ilgili müze müdürü, kiracıya bırakılan mekânlarda, kiracı tarafından belirtilen faaliyetleri sürekli olarak denetlemekle yetkilidir. İşbu şartnamede ve sözleşmede belirtilen faaliyetlerin dışına çıkıldığının tespit edilmesi halinde, faaliyetler İl Müdürlüğü tarafından durdurularak DÖSİMM’e bildirilir.

Madde 26- Sözleşmenin, kiracının kusurundan kaynaklanan herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yeniden sözleşme yapılıncaya kadar geçecek süre için uğranılan zararı ve muhtemel kazanç kaybını kiracı ödemekle yükümlüdür.

Madde 27- İl Müdürlüğü, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda yahut taşınmaz mala kendisi, DÖSİMM, Bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması halinde, işbu şartname doğrultusunda hazırlanacak sözleşmeyi tek taraflı feshedecek, kiracı DÖSİMM ve İl  Müdürlüğünden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

Madde  28-  Kafeteryanın kullanımında  Ordu İlinin, Milli ve Kültürel değerlerimiz gözetilecektir.

Madde 29- İş bu şartnamede düzenlenmeyen diğer hususlar, hazırlanacak olan sözleşmede belirlenir.

Madde 30- Bu şartnamenin eki olan sözleşme, iş bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 31- İş bu şartname ve sözleşmeye aykırılık halinde öncelikle taraflar arasında uzlaşmaya gidilir. Sonuç sağlanamadığında, hukuki yollara başvurulur.