Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
SERGİ VE SATIŞ STANDLARI KİRALAMA İHALE İLANI

 

1.       Ordu Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde kalan, İlimiz Altınordu İlçesi Selimiye Mah. Stadyum Caddesinde bulunan 8 adet sergi ve satış standı, mahalli ve yöresel el sanatları ile ilgili ürünlerin imalatının yapılarak, sergilemesi ve satışı amacıyla,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

3 yıllık kira bedeli üzerinden          

İhale Tarihi

İhale saati

1

1 Nolu sergi ve satış standı.

5.500,00 TL KDV Dahil

495,00 TL

13/09/2017

14:10

2

2 Nolu sergi ve satış standı.

5.500,00 TL KDV Dahil

495,00 TL

13/09/2017

14:15

3

3 Nolu sergi ve satış standı.

5.500,00 TL KDV Dahil

495,00 TL

13/09/2017

14:20

4

4 Nolu sergi ve satış standı.

5.500,00 TL KDV Dahil

495,00 TL

13/09/2017

14:25

5

5 Nolu sergi ve satış standı.

5.500,00 TL KDV Dahil

495,00 TL

13/09/2017

14:30

6

6 Nolu sergi ve satış standı.

5.500,00 TL KDV Dahil

495,00 TL

13/09/2017

14:35

7

7 Nolu sergi ve satış standı.

5.500,00 TL KDV Dahil

495,00 TL

13/09/2017

14:40

8

8 Nolu sergi ve satış standı.

5.500,00 TL KDV Dahil

495,00 TL

13/09/2017

14:45

 

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00 ‘ye kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)      Gerçek Kişiler :

1-       Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2-       Nüfus kayıt örneği.

3-       Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4-       İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

5-       Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

6-       İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış faaliyet alanında veya meslek kolunda “Hediyelik Eşya İmalatı ve Ticareti veya Oymacılık (neccarlık) Kakmacılık ve bastonculuk ”  olduğunu gösterir odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile sicil gazetesi.

7-       Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.  (1- 2- 3-4- 6-7-8-10-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )

8-       Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

9-       İhale döküman bedelinin satın alındığına dair belge.

10-   Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

11-   İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )   

B)      Tüzel Kişiler :

1-       Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2-       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

3-       İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış faaliyet alanında veya meslek kodunda  “ Hediyelik Eşya İmalatı ve Ticareti veya Oymacılık (neccarlık) Kakmacılık ve bastonculuk ”  olduğunu gösterir odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile sicil gazetesi.

4-       Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5-        Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1- 2- 3- 5-6-8-9-10.  maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )

6-       Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7-       İhale döküman bedelinin satın alındığına dair belge.

8-       Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

9-       Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği,

10-   İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )           

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü