Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
Akıllı Bisiklet Ulaşım Sisteminin İşletmeciliği İhale İlanı

1. İhalenin Konusu:

İlimiz Altınordu, Fatsa ve Ünye İlçelerinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesine ait Akıllı Bisiklet Ulaşım Sisteminin İşletmeciliği Teknik Şartnamesi doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2. İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı                               : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                                  : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                                  : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks            : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer           :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati                 : 06.09.2017 Çarşamba günü Saat: 14:00

2.7. İhale Usulü                                  : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü.

3. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi İşletmeciliğinin yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 7.786,80 TL olup, 3 yıllık tahmini kira bedeli ise 23.360,040 TL dir. Geçici teminatı ise 3 yıllık muhammen kira bedelinin % 3ü olan 701,00 TL'dir.

4.Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

Gerçek Kişiler: 1-Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2- Nüfus kayıt örneği. 3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 4- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 5- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 6- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 7- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3-4- 6-7-8-10-13. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 8- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 9- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 10- Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 11- Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. En az 3.000.000,00 TL tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi belgesi sunulması zorunludur. ( Genel Müdürlük teyit yazılı) Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 12- İstekliler son 2 yıllık ciro ortalamalarının 5.000.000,00 TL olduğuna dair belgeleri sunacaklardır. ( Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tasdikli olacaktır.) 13- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )    

Tüzel Kişiler: 1- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 3- İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 5- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1- 2- 3- 5-6-8-9-12. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 5- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 6- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 7- Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 8- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği, 9- Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. En az 3.000.000,00 TL tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi belgesi sunulması zorunludur. ( Genel Müdürlük teyit yazılı) Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 10- İstekliler son 2 yıllık ciro ortalamalarının 5.000.000,00 TL olduğuna dair belgeleri sunacaklardır.( Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tasdikli olacaktır.) 11- İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )                              

6.Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 17:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü