Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
PERŞEMBE İLÇESİ DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLİĞİ İHALE İLANI

 

 

1.       Ordu Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan, İlimiz Perşembe  İlçesi Kozağzı Mahallesi Atatürk Bulvarı mevkiinde kıyı dolgu planında kalan;

Ekli kroki üzerinde yeri belirlenen 3.540,00 m²  yüzölçümlü alan içerisinde 353 m² kapalı, 150 m² teras alanı bulunan binanın Kiracı tarafından İdarenin uygun göreceği şekilde restoran olarak tadilat ve tamirat edilerek yenilenmesi, bu restorandın her iki tarafında bulunan, ekli vaziyet planında gösterilen toplam 1.847,00 m² ( 300 m² + 1.547m²) yüzölçümlü açık alanlar ile 122 m² çocuk oyun alanı ve kiraya verilecek bu yerler ile bağlantılı olarak kullanılacak 40 araçlık otoparkın işletmeciliği ile,

Ekli kroki üzerinde yeri belirlenen 4.470,00 m²  alan içerisinde, Avam Projesine uygun  olarak hazırlanacak ve İdarece uygun bulunan Uygulama Projeleri (mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projeleri) ve Mahal Listesi doğrultusunda, Yüklenici tarafından yapılacak, içerisinde 80 Araçlık otopark ve  açık alanlar bulunan, toplamda 675 m² kullanım alanlı Düğün Salonunun İşletmeciliği,

birlikte olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 10 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2.        İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

 

İdarenin Adı                                        : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İlgili Birim                                            : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres                                           : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

İletişim Telefonu, Faks                     : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

İhalenin Yapılacağı yer                    :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

 

İhale Tarihi ve Saati                         : 05/07/2017 Çarşamba günü Saat: 14:00

İhale Usulü                                           :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü.

3.       İhale Bedeli Ve Geçici Teminat:

İhale konusu Restoran ve Düğün Salonu işletmeciliğinin yıllık muhammen kira bedeli, K.D.V. hariç 120.000,00 TL olup, 10 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 1.200.000,00 TL’dir. Geçici teminat miktarı ise 10 yıllık tahmini kira bedelinin % 3’ü olan 36.000,00 TL'dir.

4.       Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

5.       İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

A)      Gerçek Kişiler:

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 6. 2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,
 7. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 8. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.( 1- 2- 3- 4-7- 8- 9- 11-12-13 14-15-16.maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 10. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 11. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 12. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge.
 13. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,
 14. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.
 15. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 16. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
 17. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler:

a)    Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 10 yıllık tahmini kira bedelinin asgari % 20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

b)  İstekliler son 1 yıllık ciro ortalamalarının 2.000.000,00 TL (İkimilyonTürkLirası) olduğuna dair belgeleri sunacaklardır.(Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)

 

B)      Tüzel Kişiler:

1.       Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2.       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

3.       İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.       Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5.       2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

6.       Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1-2-3-6-7-9-10-11-12-13-14-15. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )

7.       Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

8.       İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

9.       Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

10.    Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

11.    İlgili vergi dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge

12.    İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

13.    İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

14.    İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

15.    İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,              

16.    İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler:

a)       Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 10 yıllık tahmini kira bedelinin asgari % 20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

b)       İstekliler son 1 yıllık ciro ortalamalarının 2.000.000,00 TL (İkimilyonTürkLirası) olduğuna dair belgeleri sunacaklardır.(Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)

 6.Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 15:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü