Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
Katı Atık Düzenleme Depolama Tesis İnşaatlarının Yapımı, İşletilmesi ve Atıktan Elektrik Enerjisi Üretilmesi İhale İlanı

 

1- İhalenin Konusu :

Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Altınordu İlçesindeki mevcut Mekanik Ayrıştırma – ATY Hammaddesi Hazırlama Tesisi ve Ünye İlçesinde yapılması planlanan Mekanik Ayrıştırma Tesisinin işletilmesi ve Çaybaşı İlçesinde yapılması planlanan Katı Atık Düzenleme Depolama Tesis inşaatlarının yapımı, işletilmesi ve aynı sahada atıktan elektrik enerjisi üretilmesi (Ordu Büyükşehir Belediyesi Katık Atık Yönetimi Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi işi) amacıyla bahse konu tesis ve arazilerinin, teknik şartnamesi doğrultusunda ciro bedeli üzerinden % oranında pay alınmak suretiyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif (artırma) ihale usulü ile 20 (yirmi) yıl süreyle ihaleye çıkartılmıştır.

 

2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

İdarenin Adı                           : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İlgili Birim                              : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres                             : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

İletişim Telefonu, Faks       : (0 452) 666 52 23 / 27  - 226 66 18

İhalenin Yapılacağı yer       : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

İhale Tarihi ve Saati             : 21/06/2017 Çarşamba günü Saat: 14:00

İhale Usulü                            :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif (artırma) usulü.

3.Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat :

İhale konusu işin tahmin edilen 20 yıllık ihale bedeli K.D.V.   hariç 618.880,91 TL olup, geçici teminat miktarı ise 20 yıllık bedelin  %3’ü olan 18.566,43 TL'dir.

Tahmini bedel yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.

İhaleye konu taşınmaz ve üzerinde kurulacak tüm tesislerin brüt cirosundan, yüklenicinin elde edeceği gelirlerden, İdareye verilecek olan payın yıllık oranı en az;

İhalede artırım K.D.V. hariç % 15 ciro bedeli üzerinden artırılarak yapılacaktır.

 

4.Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

 

5.İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;                    

A)    Gerçek Kişiler :

1.      Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2.      Nüfus Kayıt Örneği.

3.      Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.      İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.      Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

6.      İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

7.      Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-6-7-8-10-12-13-14-15-16 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )

8.      Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

9.      İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

10.  Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

11.    Mali yeterlilik olarak; asgari 30.000.000,00 TL (Otuz Milyon Türk Lirası) ödenmiş sermayeye sahip olduğuna dair ihale tarihinden önce alınmış ticaret sicil kaydının aslını veya noter tasdikli suretini,

12.  İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge.

13.  İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

14.  İhale konusu işin yapılacağı yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

15.  İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

16.  İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

17.  Teknik yeterlilik olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde; Aktarma İstasyonu yapımı, Ayrıştırma ve ATY Hazırlama Tesisi işletmesi, atıktan elektrik enerjisi üretim tesisi kurulumu ve işletmesi, Biyometanizasyon Tesisi kurulumu ve işletimini bir Belediye veya Katı Atık Birliğinin Depolama Sahalarında (kapasitesi miktarına bağlı olmaksızın) tek bir sözleşmede dahilinde yapmakta olduğunu gösterir, noter onaylı sözleşmeyi veya iş bitirme belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.

 

B)     Tüzel Kişiler :

1.      Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2.      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

3.      İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.      Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5.      Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-5-6-8-9-11-12-13-14-15 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

6.      Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7.      İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

8.      Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

9.      Tüzel kişiliklerde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği .

10.    Mali yeterlilik olarak; asgari 30.000.000,00 TL (Otuz Milyon Türk Lirası) ödenmiş sermayeye sahip olduğuna dair ihale tarihinden önce alınmış ticaret sicil kaydının aslını veya noter tasdikli suretini,

11.  İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge

12.  İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

13.  İhale konusu işin yapılacağı yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı

14.  İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

15.  İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

16.  Teknik yeterlilik olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde; Aktarma İstasyonu yapımı, Ayrıştırma ve ATY Hazırlama Tesisi işletmesi, atıktan elektrik enerjisi üretim tesisi kurulumu ve işletmesi, Biyometanizasyon Tesisi kurulumu ve işletimini bir Belediye veya Katı Atık Birliğinin Depolama Sahalarında (kapasitesi miktarına bağlı olmaksızın) tekbir sözleşmede dahilinde yapmakta olduğunu gösterir, noter onaylı sözleşmeyi veya iş bitirme belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.

 

6.Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği :

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 20/06/2017 tarihinde saat 15:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.