Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
KABATAŞ VE PERŞEMBE İLÇELERİNDE AĞAÇ SATIŞI PAZARLIK İHALE İLANI

 

 

1-      Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Kabataş ve Perşembe İlçelerinde kayıtlı mezarlık nitelikli taşınmazlar üzerinde bulunan aşağıdaki tabloda adedi ve m³ miktarı verilen kabuklu gövde hacmindeki dikili ağaçların teknik şartnameye uygun olarak kesme, sürütme ve taşıma işleri yükleniciye ait olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereğince pazarlık usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

MEVKİİ: KABATAŞ İLÇESİ HOŞKADEM MAHALLESİ 547 ve 606 ADA 36 ve 1 PARSEL

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Birim Fiyat

Muhammen Bedel (K.D.V. Hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

I. Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

Adet

35

2,358 m³

46,94 TL

110,68 TL

4,00 TL

24.05.2017

14:00

2

II. Çap Gurubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

Adet

35

8,375 m³

46,94 TL

393,12 TL

12,00 TL

24.05.2017

14:00

3

III. Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

Adet

6

5,438 m³

46,94 TL

255,26 TL

8,00 TL

24.05.2017

14:00

4

IV. Çap Gurubu Ve Üstü Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

Adet

1

1,065 m³

46,94 TL

49,99 TL

2,00 TL

24.05.2017

14:00

5

I. Çap Grubu İbreli Ağaçların Kesilmesi

Adet

34

3,013 m³

46,94 TL

141,43 TL

5,00 TL

24.05.2017

14:00

6

II. Çap Gurubu İbreli Ağaçların Kesilmesi

Adet

29

8,398 m³

46,94 TL

394,20 TL

12,00 TL

24.05.2017

14:00

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

1.344,68 TL

43,00 TL

 

MEVKİİ: KABATAŞ İLÇESİ KAYINCIK MAH. 422 ADA 1 PARSEL

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Birim Fiyat

Muhammen Bedel (K.D.V. Hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

I. Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

Adet

18

1,656 m³

44,80 TL

74,19 TL

3,00 TL

24.05.2017

14:05

2

II. Çap Gurubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

Adet

46

9,699 m³

44,80 TL

434,52 TL

14,00 TL

24.05.2017

14:05

3

III. Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

Adet

3

2,190 m²

44,80 TL

98,11 TL

3,00 TL

24.05.2017

14:05

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

606,82 TL

20,00 TL

 

MEVKİİ: KABATAŞ İLÇESİ YENİMAHALLE 175 ADA 50 PARSEL VE 178 ADA 5 PARSEL

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Birim Fiyat

Muhammen Bedel (K.D.V. Hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

I. Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

Adet

202

13,012 m³

48,21 TL

627,31 TL

19,00 TL

24.05.2017

14:10

2

II. Çap Gurubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

Adet

40

12,191 m³

48,21 TL

587,73 TL

18,00 TL

24.05.2017

14:10

3

III. Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

Adet

8

6,658 m³

48,21 TL

320,98 TL

10,00 TL

24.05.2017

14:10

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

1.536,02 TL

47,00 TL

 

MEVKİİ: PERŞEMBE İLÇESİ KALEYAKA MAH. 0 ADA 749 PARSEL

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Birim Fiyat

Muhammen Bedel (K.D.V. Hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

II. Çap Gurubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

Adet

4

1,115 m³

51,79 TL

57,76 TL

2,00 TL

24.05.2017

14:15

2

III. Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

Adet

1

0,730 m³

51,79 TL

37,80 TL

2,00 TL

24.05.2017

14:15

3

II. Çap Gurubu İbreli Ağaçların Kesilmesi

Adet

4

3,55 m³

51,79 TL

183,85 TL

6,00 TL

24.05.2017

14:15

4

III. Çap Grubu İbreli Ağaçların Kesilmesi

Adet

1

2,235 m³

51,79 TL

115,75 TL

4,00 TL

24.05.2017

14:15

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

395,16 TL

14,00 TL

 

MEVKİİ: PERŞEMBE İLÇESİ ORTATEPE MAH. 162 ADA 67 PARSEL

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Birim Fiyat

Muhammen Bedel (K.D.V. Hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

II. Çap Gurubu İbreli Ağaçların Kesilmesi

Adet

1

0,713 m³

53,46 TL

38,12 TL

2,00 TL

24.05.2017

14:20

2

III. Çap Grubu İbreli Ağaçların Kesilmesi

Adet

18

26,530 m³

53,46 TL

1.418,29 TL

43,00 TL

24.05.2017

14:20

3

IV. Çap Gurubu Ve Üstü İbreli Ağaçların Kesilmesi

Adet

5

13,870 m³

53,46 TL

741,49 TL

23,00 TL

24.05.2017

14:20

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

2.197,90 TL

68,00 TL

 

MEVKİİ: PERŞEMBE İLÇESİ TARLACIK MAH. 0 ADA 281 PARSEL

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Birim Fiyat

Muhammen Bedel (K.D.V. Hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

I. Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

Adet

302

7,760 m³

41,21 TL

319,79 TL

10,00 TL

24.05.2017

14:25

2

II. Çap Gurubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

Adet

8

1,160 m³

41,21 TL

47,80 TL

2,00 TL

24.05.2017

14:25

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

367,59 TL

12,00 TL

2-       Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3-      İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No:2 K:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4-       İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 15:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

5-       İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerden Aşağıdaki Şartlar Aranır;

A. Gerçek Kişiler: 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2. Nüfus Kayıt Örneği. 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi, 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.  (1- 2- 3-4- 6-7-8-10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

B. Tüzel Kişiler: 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,  tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1- 2- 3- 5-6-8-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 7. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 8. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü