Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
Su Ürünleri Toptan Satış Merkezi'nde Bulunan Büronun Tahsis İlanı

 

1-      Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Kumbaşı Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde Su Ürünleri Toptan Satış Merkezinde bulunan büronun, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile 19.06.2002 tarih ve 24790 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği’nin 12. Maddesi doğrultusunda 11.11.2015 tarih ve 2015/718 sayılı Ordu Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile onaylanan Su Ürünleri Hali Toptan Satış Merkezinde Yer Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda aşağıdaki tabloda belirtilen büronun 3 yıl süre ile tahsis işlemi yapılacaktır.

 

SIRA

ADRESİ

Tahsis Bedeli (K.D.V.dahil)

 

Kura Tarihi

 

Kura Saati

1

Su Ürünleri Toptan Satış Merkezi

105/NK-103 nolu 17,36 m² büro

410,40 TL

03.05.2017

14:00

 

 

 

 

 

 

2-   Tahsis işlemi, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 K:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda ilanda belirtilen tarih ve saatlerde; kura yöntemi ile yapılacaktır.

3-      İstekliler kuraya katılabilmek için tahsis işlemi ile ilgili ilanın mahalli gazetede yayımlandığı tarihi takip eden 15 nci gün 15:00’a kadar istenilen belgelerle birlikte bir dilekçe ile Büyükşehir Belediyemiz İmar ve Şehircilik dairesi Başkanlığı – Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (Son Müracaat Tarihi: 02.05.2017)

4-      Tahsis talebinde bulunacak Üretici Birliği, Gerçek veya Tüzel Kişiler ile Komisyonculardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a)      Gerçek kişilerden Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge,

b)      Gerçek kişilerden nüfus cüzdan sureti,

c)      Gerçek kişilerden 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 141,148,157,197 ve 252 nci maddelerinde bulunan suçlardan biriyle hükümlü bulunmadığına dair adli sicil kaydı,

d)     Kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge,

e)      Gerçek kişilerden SGK’ye kayıtlı olduklarını dair belge,

f)       Tüzel kişilerden faaliyet konuları arasında su ürünleri ticareti olduğunu gösterir Ticaret ve Sanayi Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

g)      Üreticiler; ürünü yetiştirdiği yerin noterlikçe onaylı tapu senedi sureti veya kira sözleşmesi ile ilgili meslek odası veya Tarım İl Müdürlüğünden alınmış üretici belgesi.

h)      Komisyoncular, kendi nam ve hesabına çalışacaklardan;  ilgili meslek odası veya üyesi olduğu dernekten alacağı komisyonculuk veya toptancılık belgesi.

i)        Ordu Büyükşehir Belediyesi ücret tarifesinde belirlenmiş ilgili yıla ait teminatın tamamının Büyükşehir Belediyemizce emanete alındığına dair belge. (Tahsisi yapılmayanlara teminatı iade edilir.)

j)        Adi ortaklıklarda; noter tasdikli veya tarafların iştiraki ile alınan ortaklık sözleşmesi,

5-      İdare Tahsis işlemini yapıp yapmamakta serbest olup, ilan olunur.

 

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü