Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
FATSA, ÜNYE VE PERŞEMBE İLÇELERİNDE KİRALAMA İHALE İLANI

 

1.Ordu Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanında veya mülkiyetinde bulunan, aşağıdaki tabloda mevki ve nevi belirtilen  yerler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli(Üç Yıllık)

İhale Tarihi

İhale saati

1

Fatsa İlçesi Kurtuluş Mahallesi Sancak Sokak No:1 adresinde, Fatsa Yaş Sebze ve Meyve Toptancı satış halinde bulunan 94 m2 kullanım alanlı 1 nolu hal içi işyeri. 

8.000,00 TL

K.D.V Dahil

720,00 TL

19/04/2017

14:00

2

Ünye İlçesi Liseler Mah. Hükümet Caddesi No: 121/A adresinde ada: 49, parsel: 2’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 60,59 m²  kullanım alanlı Tuvalet İşletmeciliği.

10.000,00 TL

K.D.V Dahil

900,00 TL

19/04/2017

14:05

 

 

3

 Ünye İlçesi Liseler Mah. Hükümet Caddesi No: 121/E  adresinde  ada: 49, parsel: 2’ de kayıtlı  taşınmaz üzerinde 8,10 m²  kullanım alanlı büfe.

10.000,00 TL

K.D.V Dahil

900,00TL

19/04/2017

14:10

4

 Ünye Şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan ve vaziyet planında yeri belirlenen 6 m2’lik 1nolu  ATM cihaz yeri.

2.500,00 TL

K.D.V Dahil

225,00 TL

19/04/2017

14:15

5

 Ünye İlçesi Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde, Ünye Şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan ve vaziyet planında yeri belirlenen  6 m2’lik 2 nolu  ATM cihaz yeri.

2.500,00 TL

K.D.V Dahil

225,00 TL

19/04/2017

14:20

 

6

 Perşembe İlçesi Kacalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:295 adresinde 364,00 m² yüzölçümlü taşınmaz içerisinde bulunan   büfe ve açık alanın işletmeciliği.

13.500,00TL

K.D.V. Dahil

1.215,00TL

19/04/2017

14:25

7

 Perşembe İlçesi Kacalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:293 adresinde 415,00 m² yüzölçümlü taşınmaz içerisinde bulunan   büfe ve açık alanın işletmeciliği.

14.500,00TL

K.D.V. Dahil

1.305,00TL

19/04/2017

14:30

8

 Perşembe İlçesi Kozağzı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:285 adresinde 939,00 m² yüzölçümlü taşınmaz içerisinde bulunan   büfe ve açık alanın işletmeciliği.

35.500,00TL

K.D.V. Dahil

3.195,00TL

19/04/2017

14:35

9

 Perşembe İlçesi Düz Mahalle Atatürk Bulvarı No:263/A adresinde 941,65 m² yüzölçümlü taşınmaz içerisinde bulunan   büfe ve açık alanın işletmeciliği.

17.500,00TL

K.D.V. Dahil

1.575,00TL

19/04/2017

14:40

10

 Perşembe İlçesi Düz Mahalle Atatürk Bulvarı No:261/A adresinde 860,00 m² yüzölçümlü taşınmaz içerisinde bulunan   büfe ve açık alanın işletmeciliği.

27.500,00TL

K.D.V. Dahil

2.475,00TL

19/04/2017

14:45

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL   bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

A)      Gerçek Kişiler :

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus kayıt örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış  Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar  Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzutlarca belirlenmiş  Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.  (1- 2- 3-4- 6-7-8-10-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname  ile        vekilin Noter onaylı imza örneği.
 9. İhale döküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 11. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar

 

B)      Tüzel Kişiler :

1)       Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2)       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza   sirküleri.

3)       İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,  tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4)       Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5)        Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş  Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi. ( 1- 2- 3- 5-6-8-9-10.  maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )

6)       Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7)       İhale döküman bedelinin satın alındığına dair belge.

8)       Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

9)       Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini  belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  son güncel tasdikli örneği,

10)   İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

        ATM CİHAZ YERİNİN İHALESİNE KATILACAKLAR :

1)     İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Bankayı ihalede temsil eden/edenlere ait Yetki Belgelerinden biri ( Genel Müdürlük atama kararı, imza sirküleri yada Tic. Sicil Yetki Belgesi)

2)    İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Banka adına ihaleye katılacak ve pey sürecek kişiye ait yetki yazısı.(Banka antetli kağıdına)

3)    İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak personelin Noter onaylı imza beyannamesi.

4)    Bankanın kanuni adresini belirten adres beyanı.(Banka antetli kağıdına)

5)    Geçici teminatın bedelinin yatırıldığına dair makbuzu

6)    İhale şartname bedeli yatırıldığına dair belge.

7)    Ordu Büyükşehir Belediyesinden alınacak ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “Borcu Yoktur  Belgesi”

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü