Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
ALTINORDU VE ÜNYE İLÇELERİNDE KİRALAMA İHALE İLANLARI

 

 

  1. Ordu Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde veya mülkiyetinde bulunan aşağıdaki tabloda mevkii ve nevi belirtilen yerler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra

 

Mevkii - Nevi

Muhammen Kira Bedeli Yıllık

Geçici Teminat

(3 Yıllık Kira Bedeli Üzerinden)  

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Altınordu İlçesi 1. 2. Ve 3. Etap kıyı düzenleme sahası içerisinde yerleri belirlenen 11 adet 2 m² kullanım alanlı mısır satış yeri ile Boztepe Teleferik Üst İstasyon çevre düzenleme sahası içerisinde yeri belirlenen 1 adet 2 m² kullanım alanlı toplam 12 adet mısır satış yeri

 

 

75.000,00 TL (K.D.V. Dahil)

 

 

6.750,00 TL

 

 

08.03.2017

 

 

14:00

2

Altınordu İlçesi Akyazı Mah. Ahmet Cemal Mağden Cad. No:45/1 adresinde, Fen Lisesi önünde yaya kaldırımı üzerinde bulunan ATM cihaz yeri

 

24.250,00 TL

 

2.183,00 TL

 

08.03.2017

 

14:05

3

Altınordu İlçesi Düz Mahalle Hükümet Caddesi üzerinde bulunan 122 ada, 46 nolu parselde kayıtlı 58 nolu 18,75 m² işyeri

 

17.300,00 TL

 

1.557,00 TL

 

08.03.2017

 

14:10

4

Altınordu İlçesi Kumbaşı Mah. Su Ürünleri Hali içerisinde bulunan 57,00 m² kullanım alanlı lokal işletmesi

 

5.000,00 TL (K.D.V. Dahil)

 

450,00 TL

 

08.03.2017

 

14:15

5

Ünye İlçesi Cevizdere Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. adresinde kayıtlı Ünye Liman Tesisleri içerisinde bulunan 3.552,02 m² yüzölçümlü kayık çekek yeri

 

35.000,00 TL (K.D.V. Dahil)

 

3.150,00 TL

 

08.03.2017

 

14:20

2.      Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3.      İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No:2 K:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4.      İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.      İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

 

A)    Gerçek Kişiler: 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2. Nüfus Kayıt Örneği. 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından kayıtlı olduğuna dair ilgili odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 5. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi, 6. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.  1- 2- 3- 4- 5- 7- 10- 13. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 9. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 11. Hijyen Eğitim Belgesi, (Mısır Satış Yerleri ihalesine katılacaklar için) 12. ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi. (Mısır Satış Yerleri ihalesine katılacaklar için) 13. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

B)     Tüzel Kişiler : 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 5- 6- 8- 11-12. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 7. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 8. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 9. Hijyen Eğitim Belgesi, (Mısır Satış Yerleri ihalesine katılacaklar için) 10. ISO 9001 Kalite yönetim sertifikası. (Mısır Satış Yerleri ihalesine katılacaklar için) 11. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. 12. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )                  

C)    ATM Cihaz Yerleri;

  • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Bankayı ihalede temsil eden/edenlere ait Yetki Belgelerinden biri ( Genel Müdürlük atama kararı, imza sirküleri yada Tic. Sicil Yetki Belgesi)
  • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Banka adına ihaleye katılacak ve pey sürecek kişiye ait yetki yazısı.(Banka antetli kağıdına)
  • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak personelin Noter onaylı imza beyannamesi.
  • Bankanın kanuni adresini belirten adres beyanı.(Banka antetli kağıdına)
  • Geçici teminatın bedelinin yatırıldığına dair makbuzu
  • İhale şartname bedeli yatırıldığına dair belge.
  • Ordu Büyükşehir Belediyesinden alınacak ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “Borcu Yoktur Belgesi”

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü