Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
SEBZE PAZARINDA BULUNAN İŞYERLERİ PAZARLIK İHALE İLANI

 

1-       Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Düz Mahalle Hükümet Caddesi üzerinde Sebze Pazarı Sokakta bulunan vaziyet planında yeri belirlenen işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereğince pazarlık usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

SIRA

 

ADRES

 

M2

 

MUHAMMEN

KİRA BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (Üç Yıllık Kira Bedeli Üzerinden)

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

1

Düz Mah. Temel Uzlu Cd. No: 27/A Ada-Parsel: 122 – 7/1

16,00

8.800,00 TL

792,00 TL

16.12.2016

14:45

2

Düz Mahalle Temel Uzlu Cd. No: 27/B Ada-Parsel: 122 – 7/2

16,00

9.000,00 TL

810,00 TL

16.12.2016

14:50

3

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No:26 Ada-Parsel: 122 – 7/3

28,00

7.350,00 TL

662,00 TL

16.12.2016

14:55

4

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 27 Ada-Parsel: 122 – 7/4

28,00

7.800,00 TL

702,00 TL

16.12.2016

15:00

5

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 28 Ada-Parsel: 122 – 7/5

29,00

7.800,00 TL

702,00 TL

16.12.2016

15:05

6

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 29-30 Ada-Parsel: 122 – 7/6 - 7

58,00

15.600,00 TL

1.404,00 TL

16.12.2016

15:10

7

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 31 Ada-Parsel: 122 – 7/8

29,00

7.800,00 TL

702,00 TL

16.12.2016

15:15

8

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 32 Ada-Parsel: 122 – 7/9

29,00

7.800,00 TL

702,00 TL

16.12.2016

15:20

9

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 33 Ada-Parsel: 122 – 7/10

29,00

7.800,00 TL

702,00 TL

16.12.2016

15:25

10

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 35 Ada-Parsel: 122 – 7/12

29,00

7.800,00 TL

702,00 TL

16.12.2016

15:30

11

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 38 Ada-Parsel: 122 – 8

29,92

10.250,00 TL

923,00 TL

16.12.2016

15:35

12

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 40 Ada-Parsel: 122 – 10

28,77

9.000,00 TL

810,00 TL

16.12.2016

15:40

13

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 49 Ada-Parsel: 122 – 7/17

6,70

5.000,00 TL

450,00 TL

16.12.2016

15:45

14

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 50 Ada-Parsel: 122 – 7/18

6,70

5.000,00 TL

450,00 TL

16.12.2016

15:50

15

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 52 Ada-Parsel: 122 – 7/20

6,70

5.000,00 TL

450,00 TL

16.12.2016

15:55

16

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 25 Ada-Parsel: 122 – 17

29,15

7.750,00 TL

698,00 TL

16.12.2016

16:00

17

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 24 Ada-Parsel: 122 – 18

27,52

7.350,00 TL

662,00 TL

16.12.2016

16:05

18

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 23 Ada-Parsel: 122 – 19

28,17

7.350,00 TL

662,00 TL

16.12.2016

16:10

19

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 22 Ada-Parsel: 122 – 20

28,98

7.300,00 TL

657,00 TL

16.12.2016

16:15

20

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 19-41/A Ada-Parsel: 122 – 23/26

48,63

16.150,00 TL

1.454,00 TL

16.12.2016

16:20

21

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 18 Ada-Parsel: 122 – 24

30,15

7.800,00 TL

702,00 TL

16.12.2016

16:25

22

Düz Mahalle Temel Uzlu Cd. No: 39/A Ada-Parsel: 122 – 27

20,30

8.850,00 TL

797,00 TL

16.12.2016

16:30

23

Düz Mahalle Temel Uzlu Cd. No: 35/A Ada-Parsel: 122 – 29

21,01

8.900,00 TL

801,00 TL

16.12.2016

16:35

24

Düz Mahalle Temel Uzlu Cd. No: 33/A Ada-Parsel: 122 – 30

20,83

8.900,00 TL

801,00 TL

16.12.2016

16:40

25

Düz Mahalle Temel Uzlu Cd. No: 31/A Ada-Parsel: 122 – 31

20,66

8.900,00 TL

801,00 TL

16.12.2016

16:45

26

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No:17 Ada-Parsel: 122 – 32

28,56

7.900,00 TL

711,00 TL

16.12.2016

16:50

27

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 16/1 Ada-Parsel: 122 – 33

28,00

7.900,00 TL

711,00 TL

16.12.2016

16:55

28

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 16 Ada-Parsel: 122 – 34

28,00

7.900,00 TL

711,00 TL

16.12.2016

17:00

29

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 13 Ada-Parsel: 122 – 37

28,76

7.900,00 TL

711,00 TL

16.12.2016

17:05

30

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 9 Ada-Parsel: 122 – 41

27,80

7.950,00 TL

716,00 TL

16.12.2016

17:10

31

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 7-7/1 Ada-Parsel: 122 – 54-55

64,32

21.100,00 TL

1.899,00 TL

16.12.2016

17:15

32

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 5 Ada-Parsel: 122 – 57

28,32

9.800,00 TL

882,00 TL

16.12.2016

17:20

33

Düz Mahalle Sebze Pazarı Sok. No: 3 Ada-Parsel: 122 – 59

28,52

9.800,00 TL

882,00 TL

16.12.2016

17:25

2-       Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3-       İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No:2 K:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 43. Ve 47. maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

4-       İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 2 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-       İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

A)Gerçek Kişiler: 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2. Nüfus kayıt örneği. 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi, 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.  (1- 2- 3-4- 6-7-8-10-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 11. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

B)Tüzel Kişiler: 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,  tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1- 2- 3- 5-6-8-9-10.  maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 7. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 8. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. 10. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

                                                                                                             

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü