Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
ALTINORDU, ÜNYE VE PERŞEMBE İLÇELERİNDE BULUNAN İŞYERLERİ VE ATM CİHAZ YERİ KİRALAMA İHALE İLANI

 

1.       İlimiz Altınordu, Perşembe ve Ünye İlçelerinde bulunan ve aşağıdaki listede özellikleri belirtilen işyerleri, tuvalet ve ATM cihaz yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

3 yıllık kira bedeli üzerinden          

İhale Tarihi

İhale saati

1

Altınordu İlçesi Karapınar Mahallesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Satış halinde bulunan 65,00 m² kulanım alanlı Lokanta.

11.000,00 TL

K.D.V. Dahil

990,00 TL

 

16/12/2016

14:05

2

Perşembe İlçesi Medreseönü Mahallesi Sahil Caddesi No: 105/21 adresinde bulunan 10 m² kullanım alanlı işyeri.

1.500,00 TL

 

135.00 TL

 

16/12/2016

14:10

3

Perşembe İlçesi Medreseönü Mahallesi Sahil Caddesi No: 105/22 adresinde bulunan 15 m² kullanım alanlı işyeri.

1.500,00 TL

 

135.00 TL

.

16/12/2016

14:15

4

Perşembe İlçesi Medreseönü Mahallesi Sahil Caddesi No: 105/23 adresinde 17 m² kullanım alanlı işyeri.

1.500,00 TL

 

135.00 TL

.

16/12/2016

14:20

5

Ünye İlçesi Şehirlerarası otobüs terminalinin zemin katında bulunan 164,20 m² kullanım alanlı Market.

23.400,00 TL

K.D.V. Dahil

2.106,00 TL

 

16/12/2016

14:25

6

Ünye İlçesi Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi No: 121/1 adresinde bulunan 147,69 m²  kullanım alanlı büro.

15.000,00 TL

 

1.350,00 TL

 

16/12/2016

14:30

7

İlimiz Altınordu İlçesi Saray Mahallesi Temel Uzlu Caddesi No:32 adresinde bulunan 73,20 m² tuvalet işletmeciliği.

14.000,00 TL

K.D.V. Dahil

1.260,00 TL

 

16/12/2016

14:35

8

İlimiz Altınordu İlçesi Yenimahalle Zübeyde Hanım Caddesi No:195/2 adresinde yaya kaldırımı üzerinde bulunan 6 m2’lik 1 adet ATM cihaz yeri.

23.000,00 TL

 

2.070,00 TL

 

16/12/2016

14:40

 

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘e kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

A)      Gerçek Kişiler :

1-       Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2-       Nüfus Kayıt Örneği.

3-       Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4-       İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

5-       Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

6-       İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

7-       Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3-4- 7-8-10-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )

8-       Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

9-       İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10-   Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

11-   İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )        

 

B)      Tüzel Kişiler :

1-       Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

2-       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

3-       İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4-       Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5-       Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3-4- 7-8-10-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )

6-İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7-       İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

8-       Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

9-       Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

10-   İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

 

C)      ATM Cihaz Yeri :

1-       İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Bankayı ihalede temsil eden/edenlere ait Yetki Belgelerinden biri ( Genel Müdürlük atama kararı, imza sirküleri yada Tic. Sicil Yetki Belgesi)

2-       İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Banka adına ihaleye katılacak ve pey sürecek kişiye ait yetki yazısı.(Banka antetli kağıdına.)

3-       İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak personelin Noter onaylı imza beyannamesi.

4-       Bankanın kanuni adresini belirten adres beyanı.(Banka antetli kağıdına)

5-       Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzu

6-       İhale şartname bedeli yatırıldığına dair belge.

7-       Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

 

     İdare İhaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü