Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
ÜNYE İLÇESİ TAŞINMAZ MAL SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ PAZARLIK İHALE İLANI

1. İhalenin Konusu :

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı; Ünye İlçesi Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde 287 ada, 37 - 38 - 54 – 58 -  59 parseller ile ihdas sonucu oluşacak parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan veya Yüklenicisi tarafından teklif edilen ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından uygun bulunan avan projeye göre mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projelerinin Yüklenici tarafından hazırlanıp İdareye onaylattırılarak; işletme hakkının Yükleniciye bırakılması; tapuya 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak, proje alanında bulunan Ticari Alan, Teras ve Otoparkın kullandırılmasından dolayı Yüklenicinin elde edeceği gelirlerden Belediyeye kira + pay verilmek şartıyla, 30 yıl süre ile işletilmesi; süre sonunda Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne üzerindeki müştemilatı ile birlikte bedelsiz devredilmesi işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkartılmış, ancak Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 14.10.2016 tarih ve 2016/1102 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 43. Maddesi gereğince pazarlığa bırakılmıştır.

2. İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı                    : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                       : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                      : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu,Faks    : (0 452) 666 52 23 / 27  - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer  :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati       : 21/10/2016 Cuma günü   Saat :14:00

2.7. İhale Usulü                      :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 43. Maddesi gereğince pazarlık usulü.

 

3. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat :

İhale konusu işin tahmin edilen yıllık kira bedeli 90.000,00 TL + KDV, 30 yıllık tahmini kira bedeli ise 2.700.000,00 TL + KDV dir. Geçici Teminat miktarı ise 30 yıllık tahmini kira bedelinin %3’ü olan 81.000,00 TL’dir. İhaleye konu taşınmazın, Yüklenicinin alt kiracılara kullanımına vermesi nedeniyle elde edeceği gelirlerden, İDARE’ye verilecek olan payın yıllık oranı en az;

1.Dönem (1-10 yıl)     % 5 +KDV

2.Dönem (11-20 yıl)  % 7  +KDV

3.Dönem (21-30 yıl)  % 9  +KDV

Olup; İhalede yansıma (artırım ) bu oranlar üzerinden yapılacaktır. Dönemler için birbirinden farklı artış oranları teklif edilmeyecektir.

4.Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden,       1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri :

A) Gerçek Kişiler: 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi, 2. Nüfus Kayıt Örneği, 3. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti, 4. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 5.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi, 6. 2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, (Ek 1) 7. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 8. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar  siciline kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, 9. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzutlarca belirlenmiş  Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.  1- 2- 3- 4- 5- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır, 10. Vekâleten katılması halinde istekli adına katılan kişinin İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği, 11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameler, 12. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 13. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 14. SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 15. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. 16. İhale konusu yerin  görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 17- İhale döküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 18. İştirakçinin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. İştirakçi ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesih olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.) 19. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler: a) İstekli 2014 ve 2015 yıllarında ortalama cirosunun en az 5.000.000,00 TL (Beşmilyon) olduğunu yeminli mali müşavir imzalı belge ile ibraz etmelidir. b) İsteklinin Bankalar nezdinde, tahmini bedelin en az % 25’i (yüzde yirmibeş) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren, Banka Genel Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu.

B) Tüzel Kişiler: 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza   sirküleri. (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 4. 2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, (Ek 1) 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzutlarca belirlenmiş  Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi. ( 1- 2- 3- 6- 7- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15.  maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır. 7. Vekâleten katılması halinde istekli adına katılan kişinin İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 8. İhale döküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 9. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 10. Tüzel kişiliklerde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekilerin görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin aslı veya ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  son güncel tasdikli örneği. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 11. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 12. SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. 14.İhale konusu yerin  görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 15. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameler, 16. Tüzel kişiliğin  resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesih olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.) 17. Tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan ortaklardan en az % 30 hisse sahibi ortak veya ortakların Mali durum bildirisi ve belgeler : a) İstekli 2014 ve 2015 yıllarında ortalama cirosunun en az 5.000.000,00 TL (Beşmilyon) olduğunu yeminli mali müşavir imzalı belge ile ibraz etmelidir. b) İsteklinin, Bankalar nezdinde, tahmini bedelin en az % 25’i (yüzde yirmibeş) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren, Banka Genel Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu.

 

6.Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği :

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat:15:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.