Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
DERİ DEPOLAMA YERİ KİRALANMASI İHALE İLANI

 

1.      Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Altınordu Mezbahanesinde bulunan 113 m² kullanım alanlı Deri Depolama Yeri ile İlimiz Gölköy İlçesi, Gölköy Mezbahanesinde bulunan 60 m² ve 30 m² kullanım alanlı Deri Depolama Yerlerinin  kiralanması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra

 

Mevkii Nevi

Muhammen Kira Bedeli

Yıllık

Geçici Teminat      (2 yıllık kira bedeli üzerinden)

İhale Tarihi

İhale saati

1

Altınordu Mezbahanesinde  bulunan 113  m² kullanım alanlı Deri Depolama Yeri (2 yıl süre ile)

7.200,00 TL

(K.D.V. Dahil)

432,00 TL

07.10.2016

 

10:00

2

Gölköy Mezbahanesinde bulunan 30 m² kullanım alanlı Deri Depolama Yeri (2 yıl süre ile)

1.800,00 TL

(K.D.V. Dahil)

108,00 TL

 

07.10.2016

10:05

3

Gölköy Mezbahanesinde bulunan 60 m² kullanım alanlı Deri Depolama Yeri (2 yıl süre ile)

3.600,00 TL

(K.D.V. Dahil)

216,00 TL

07.010.2016

10:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3.      İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No:2 K:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4.      İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.      İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

 

A)    Gerçek Kişiler:

1.      Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2.      Nüfus Kayıt Örneği.

3.      Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

4.      İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

5.      Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

6.      İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Geri Dönüşüm Malzemeleri ihalesine katılacaklar için faaliyetinin ihale konusuna uygun olduğunu gösterir belge. )

7.      Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-6-7-8-10-11  maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.)

8.      Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

9.      İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

10.   Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.

11.   İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. ) 

 

B)Tüzel Kişiler :

1.      Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

2.      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

3.      İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Geri Dönüşüm Malzemeleri ihalesine katılacaklar için faaliyetinin ihale konusu işe uygun olduğunu gösterir belge. )

4.      Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu

5.      Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.( 1-2-3-4-5-6-8-9-10  maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.) 

6.      Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7.      İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

8.      Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”

9.      Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

10.  İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. ) 

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü