Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
Altınordu ve Fatsa İlçelerinde Kiralama İhale İlanı

 

1.      Ordu Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde veya mülkiyetinde bulunan aşağıdaki tabloda belirlenen, ATM Cihaz Yerleri, İşyeri ve Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra

 

Mevkii Nevi

Muhammen Kira Bedeli

Yıllık

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

Altınordu İlçesi Yenimahalle Zübeyde Hanım Caddesi No:195/3 adresinde yaya kaldırımı üzerinde bulunan vaziyet planında yeri belirlenen 6 m2’lik 1 adet  ATM cihaz yeri (3 yıl süre ile)

22.000,00 TL

 

660,00 TL

02.09.2016

 

10:00

2

Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Boyacılar Parkı kenarında bulunan vaziyet planında yeri belirlenen 6 m2’lik 1 adet ATM cihaz yeri  (3 yıl süre ile)

16.100,00 TL

 

483,00 TL

 

02.09.2016

10:05

3

Fatsa İlçesi Kurtuluş Mah. Sancak Sokak No:1 adresinde Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Fatsa şubesinde bulunan 56 m² kullanım alanlı kafeterya (3 yıl süre ile)

5.500,00 TL

(K.D.V. Dahil)

165,00 TL

02.09.2016

10:10

4

Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1064 ada 23 nolu parselde kayıtlı toplam: 514,78 m²’lik yüzölçümlü taşınmaz (3 yıl süre ile)

15.000,00 TL

450,00 TL

 

02.09.2016

10:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3.İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No:2 K:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4.İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

 

A)    Gerçek Kişiler:

1.Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2.Nüfus Kayıt Örneği.

3.Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

4.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

5.Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

6.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

7.Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 4- 6- 7- 8- 10-11  maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.)

8.Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

9.İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

10.Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

11.İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )     

 

             B)Tüzel Kişiler :

1.Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

3.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

4.Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu

5.Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.( 1- 2- 3- 5- 6- 8- 9-10  maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.) 

6.Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7.İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

8.Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

9.Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

10.  İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )     

 

C)ATM Cihaz Yerleri;

  • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Bankayı ihalede temsil eden/edenlere ait Yetki Belgelerinden biri ( Genel Müdürlük atama kararı, imza sirküleri yada Tic. Sicil Yetki Belgesi)
  • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Banka adına ihaleye katılacak ve pey sürecek kişiye ait yetki yazısı.(Banka antetli kağıdına)
  • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak personelin Noter onaylı imza beyannamesi.
  • Bankanın kanuni adresini belirten adres beyanı.(Banka antetli kağıdına)
  • Geçici teminatın bedelinin yatırıldığına dair makbuzu
  • İhale şartname bedeli yatırıldığına dair belge.
  • Ordu Büyükşehir Belediyesinden alınacak ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “Borcu Yoktur   Belgesi”

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü