Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
MEKANİK AYRIŞTIRMA VE TRANSFER İSTASYONU ALANI VE DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN KİRALANMASI

 

1- İhalenin Konusu :

Ordu Büyükşehir Belediyesinin İlimiz Ünye İlçesi Eskikızılcakese Mekanik Ayrıştırma ve Transfer İstasyonu Alanı ve  Çaybaşı Düzenli Depolama Alanlarının enerji üretimi için kiralanmasını ve bu işlemler esnasında;

  • (Lokasyonunda değişiklik yapma hakkı idarenin uhdesinde olan) 6 adet Aktarma İstasyonunun kurulması,
  • Ünye İlçesi, Eskikızılcakese Mahallesi, Yukarıköy Mevkii’nde 600 ton/8 saat kapasiteli Mekanik Ayırma  ve Transfer İstasyonunun  Kurulması, Enerji elde etmek amacıyla atıktan türetilmiş yakıt hammaddesi üretilmesi ve tesisin işletilmesi,
  • Biyometanizasyon (biyogaz) tesisinin ve kompost tesisinin, idarenin onayına bağlı olarak Çaybaşı düzenli depolama sahasında veya  Ünye İlçesi, Eskikızılcakese Mahallesinde kurulması ve işletilmesi, kurulacak biyometanizasyon (biyogaz)  tesisinden elektrik enerjisi üretilmesi ve yüklenici tarafından değerlendirilmesi,     
  • Çaybaşı  Düzenli  Depolama sahası (sabit tesisler, saha içi yollar ve arıtma tesisi) İnşaatının yapılması  ve işletilmesi, Çöp Gazından (LFG) elektrik enerjisi üretilmesi ve yüklenici tarafından değerlendirilmesi,
  • Altıordu İlçesi Karapınar Mahallesinde bulunan 200 ton/gün kapasiteli ayrıştırma tesisinin Ünye İlçesi Eskikızılcakese Mahallesi Yukarıköy Mevkii’nde, 600 ton/8 saat kapasiteli Mekanik ayırma ve Transfer   istasyonunun  faal hale getirilinceye kadar işletilmesi, Ünye Çimento Fabrikasına  nakli idare ye ait olmak üzere   ATY geçişli malzemelerin elde edilmesi işleri; teknik şartnamesi doğrultusunda  yıllık kira + ciro bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) ihale usulü ile 20 (yirmi) yıl süreyle  kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

İdarenin Adı                           : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İlgili Birim                              : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres                             : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

İletişim Telefonu, Faks          : (0 452) 666 52 23 / 27  - 226 66 18

İhalenin Yapılacağı yer         :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu                      (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

İhale Tarihi ve Saati              : 19/08/2016 Cuma günü Saat : 10:30

İhale Usulü                             :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince   Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3.Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat :

İhale konusu işin tahmin edilen yıllık kira bedeli K.D.V. hariç 141.377,53 TL olup, 20 yıllık tahmini  kira bedeli K.D.V. hariç 2.827.550,60 TL’dir. Geçici teminatı miktarı ise 20 yıllık kira bedelinin  %3’ü olan 84.827,00 TL'dir.

Tahmini bedel yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.

Yüklenici kira bedeline ilave katkı payı olarak, Ordu Büyükşehir Belediyesine, elektrik enerjisi üretiminden elde edeceği ciro üzerinden katkı payı ödeyecektir.

İhaleye konu taşınmaz ve üzerinde kurulacak enerji üretim tesislerinin cirosundan, yüklenicinin elde edeceği gelirlerden, İdareye verilecek olan payın yıllık oranı en az;

İhalede artırım K.D.V. hariç % 1 ciro bedeli üzerinden artırılarak yapılacaktır.

4.Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı :

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5.İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;                    

A)    Gerçek Kişiler :

1.      Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2.      Nüfus Kayıt Örneği.

3.      Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.      İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.      Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

6.      2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

7.      İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

8.      Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-7-8-9-11-13-14-15-16-17 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )

9.      Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

10.  İhale döküman bedelinin satın alındığına dair belge.

11.  Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

12.  Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Tahmin edilen 20 yıllık tahmini kira bedelinin asgari %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

13.  İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge.

14.  İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

15.  İhale konusu işin yapılacağı yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

16.  İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

17.  İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

18.    EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)'dan en çok 2 sahada toplam en az  4 megawatt landfill (çöp sahalarından)'den elektrik üretimine ilişkin lisansı veya lisans muafiyeti belgesini ve; lisansı veya lisans muafiyet yazısı ibraz edilen sahalarda elektrik üretim tesislerinin işletildiğine ilişkin teyit yazılarını,

19.    Yükleniciler, saha işletme tecrübelerini tevsik etmek amacıyla, toplam en az 300 ton/gün kapasiteli mekanik ayrıştırma veya gruplama tesisi işlettiklerine veya işletmekte olduklarına ilişkin iş bitirme belgesi veya noter onaylı sözleşmeyi ihale dosyaları içerisinde ibraz edeceklerdir.

20.    Yükleniciler, ihale kapsamındaki işlerin tamamını, Bir Belediye veya Katı Atık Birliğinin Depolama Sahalarında (kapasitesi miktarına bağlı olmaksızın) tekbir sözleşmede dahilinde yapmakta olduğunu gösterir, noter onaylı sözleşmeyi veya iş bitirme belgesi,

21.    Teknik şartnamenin 12. Maddesinde istenilen teknik belgeler.

B)     Tüzel Kişiler :

1.      Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2.      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

3.      İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

4.      Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5.      2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

6.      Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-6-7-9-10-12-13-14-15-16 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

7.      Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

8.      İhale döküman bedelinin satın alındığına dair belge.

9.      Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

10.  Tüzel kişiliklerde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin aslı veya ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  son güncel tasdikli örneği .

11.  Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Tahmin edilen  20 yıllık tahmini kira bedelinin asgari %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

12.  İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge

13.  İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

14.  İhale konusu işin yapılacağı yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı

15.  İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

16.  İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

17.    EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)'dan en çok 2 sahada toplam en az  4 megawatt landfill (çöp sahalarından)'den elektrik üretimine ilişkin lisansı veya lisans muafiyeti belgesini ve; lisansı veya lisans muafiyet yazısı ibraz edilen sahalarda elektrik üretim tesislerinin işletildiğine ilişkin teyit yazılarını,

18.    Yükleniciler, saha işletme tecrübelerini tevsik etmek amacıyla, toplam en az 300 ton/gün kapasiteli mekanik ayrıştırma veya gruplama tesisi işlettiklerine veya işletmekte olduklarına ilişkin iş bitirme belgesi veya noter onaylı sözleşmeyi ihale dosyaları içerisinde ibraz edeceklerdir.

19.  Yüklenici ihale kapsamındaki işlerin tamamını, Bir Belediye veya Katı Atık Birliğinin Depolama Sahalarında (kapasitesi miktarına bağlı olmaksızın) tekbir sözleşme dahilinde yapmakta olduğunu gösterir, noter onaylı sözleşmeyi veya iş bitirme belgesi.

20.  Teknik şartnamenin 12. Maddesinde istenilen teknik belgeler.

6.Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği :

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 18/08/2016 tarihinde saat 15:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.