Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
AYRIŞTIRMA VE GRUPLAMA TESİSİNDEN ÇIKAN GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİN SATIŞI İHALE İLANI

 

1.      Ordu Büyükşehir Belediyesi  Ayrıştırma ve Gruplama Tesisinden çıkan aşağıdaki tabloda belirtilen atık geri dönüşüm malzemeleri (Pet, Plastik, Metal, Kutu Alüminyum, Sert Alüminyum, Antişok, Krom, Kablolu Bakır, Kablosuz Bakır ve  Pirinç sarı) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2.      İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

İdarenin Adı                : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İlgili Birim                  : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres                  : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27  - 226 66 18

İhalenin Yapılacağı yer :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

İhale Tarihi ve Saati     : 19/08/2016 Cuma günü Saat : 10:00

İhale Usulü                   :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince                                                         

3.      Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat:

SIRA

ATIK GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİNİN CİNSİ

TL/Kg.

TONAJ (Ton)

(Yaklaşık)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1-

PET

0,66 TL

100

66.000,00 TL

1.980,00 TL

2-

PLASTİK (PE-PP Karışık)

0,64 TL

80

51.200,00 TL

1.536,00 TL

3-

METAL

0,31 TL

60

18.600,00 TL

558.00 TL

4-

ALÜMİNYUM (Kutu)

1,67 TL

8

13.360,00 TL

401,00 TL

5-

ALÜMİNYUM (Tencere,Tava,vb. tüm mal)

2,10 TL

2

4.200,00 TL

126,00 TL

6-

ANTİŞOK

0,18 TL

20

3.600,00 TL

108,00 TL

7-

KROM

1,80 TL

2

3.600,00 TL

108,00 TL

8-

BAKIR (Kablolu)

2,17 TL

3

6.510,00 TL

196,00 TL

9-

BAKIR (Kablosuz)

10,00 TL

0,1

1.000,00 TL

30,00 TL

10-

PRİNÇ (Sarı)

6,50 TL

0,1

650,00 TL

20,00 TL

 

İhalede öne sürülecek teklifler kg. birim fiyatı üzerinden verilecektir.

İştirakçiler atık geri dönüşüm malzemelerinin tamamı için teklif verebilecekleri gibi, ayrı ayrı geçici teminatlarını yatırmak koşulu ile her geri dönüşüm malzemesinin ihalesine ayrı ayrı girebilir ve teklif verebilirler.

4.      Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5.      İhaleye Katılabilme Şartları Ve  İstenilen Belgeler;

A)    Gerçek Kişiler:

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 7. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 4- 6- 7- 8- 10.  maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.)
 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 9. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

 

B)Tüzel Kişiler :

 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu
 5. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.( 1- 2- 3- 5- 6- 8- 9.  maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.)Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 6. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 7. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 8. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

6. İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 18/08/2016 tarihinde saat 15:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.