Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
ALTINORDU İLÇESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

1- İhalenin Konusu :

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Taşbaşı Mahallesinde 64 ada, 8 nolu parselde kayıtlı 6710,43 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde gösterilen 4131,54 m²’lik kısmının İdarece verilecek avan projesine uygun olarak Yüklenici tarafından hazırlanacak ve İdare tarafından uygun bulunan  Uygulama Projeleri (mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projeleri) ve Mahal Listesi doğrultusunda, Yüklenici tarafından yapılacak toplam 273 m² kullanım alanlı Kafe-Restoran İşletmeciliği ile  çevre düzenlemesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince  kapalı teklif usulü ile 10 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı                               : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                                  : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                                  : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks            : (0 452) 666 52 23 / 27  - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer           :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu  (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati                 : 29/07/2016 Cuma günü Saat : 10:00

2.7. İhale Usulü                                  :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3.Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat :

Yüklenici tarafından yapılacak Kafe-Restoran işletmeciliği ile  çevre düzenlemesi işinin yıllık muhammen  kira bedeli  K.D.V. hariç 168.000,00 TL olup, 10 yıllık tahmini  kira bedeli K.D.V. hariç 1.680.000,00 TL’dir. Geçici teminatı miktarı ise 10 yıllık kira bedelinin  %3’ü olan 50.400,00 TL'dir.

4.Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı :

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 500,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5.İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;                          

5.1. Gerçek Kişiler :

5.1.1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

5.1.2.Nüfus Kayıt Örneği.

5.1.3.Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

5.1.4.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

5.1.5.Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5.1.6.2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

5.1.7.İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar  siciline kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

5.1.8.Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte  İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

5.1.9.Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname  ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

5.1.10.İhale döküman bedelinin satın alındığına dair belge.

5.1.11.Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

5.1.12.İştirakçinin Kafe-Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti.

5.1.13.İştirakçinin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

5.1.14.Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 10 yıllık tahmini kira bedelinin asgari % 75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

5.1.15.İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge.

5.1.16.İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

5.1.17.İhale konusu yerin  görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

5.1.18.İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 4.000.000 TL olduğuna dair belgeleri sunacaklardır.(Gelir-Gider Tablosu,K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)

5.1.19.İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

5.1.20.İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

 

5.2.Tüzel Kişiler :

5.2.1.Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

5.2.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

5.2.3.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

5.2.4.Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5.2.5. 2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

5.2.6.Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

5.2.7.Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

5.2.8.İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

5.2.9.Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

5.2.10.Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  son güncel tasdikli örneği .

5.2.11.İştirakçinin Kafe-Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri aslı veya noter tasdikli sureti.

5.2.12.İştirakçinin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış turistik tesis işletmeciliği yaptığına  dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

5.2.13.Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 10 yıllık tahmini kira bedelinin asgari % 75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

5.2.14.İlgili vergi dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge

5.2.15.İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

5.2.16.İhale konusu yerin  görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

5.2.17.İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 4.000.000 TL olduğuna dair belgeleri sunacaklardır.(Gelir-Gider Tablosu,K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.) 

5.2.18.İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

5.2.19.İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname

6.Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği :

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 28/07/2016 tarihinde saat 15:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.