Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
ALTINORDU, ÜNYE VE MESUDİYE İLÇELERİNDE KİRALAMA/SATIŞ İHALE İLANI

 

 1. Ordu Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde veya mülkiyetinde bulunan aşağıdaki tabloda belirlenen mısır satış yerleri, ATM Cihaz yerleri, Altınordu Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Satış Halinde bulunan işyeri ile Ünye Limanında bulunan Çekek Yeri kiraya verilmek üzere, Mesudiye İlçesi Çavdar Mah. 134 ada 190 parsel nolu 12,625.68 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra

 

Mevkii Nevi

Muhammen Kira/Satış Bedeli

Yıllık

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

Altınordu İlçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı No: 276/5 adresinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan vaziyet planında yeri belirlenen 6 m2’lik 1 adet ATM cihaz yeri (1 yıl süre ile)

28.000,00 TL

(K.D.V. Dahil)

 

840,00 TL

01.07.2016

 

10:00

2

Altınordu İlçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı No: 276/2 adresinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan vaziyet planında yeri belirlenen 6 m2’lik 1 adet ATM cihaz yeri  (1 yıl süre ile)

28.000,00 TL

(K.D.V. Dahil)

840,00 TL

 

01.07.2016

10:05

3

Altınordu İlçesi 4 adet mısır satış noktası (3 yıl süre ile)

30.000,00 TL

(K.D.V. Dahil)

900,00 TL

01.07.2016

10:10

4

Ünye Limanı Tesisleri içerisinde bulunan 2143,87 m² yüzölçümlü kayık çekek yeri (3 yıl süre ile)

18.200,00 TL

(K.D.V. Dahil)

546,00 TL

 

01.07.2016

10:15

5

Altınordu Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Satış halinde bulunan 42.24 m² kulanım alanlı işyeri (Kahvehane olarak kullanılmak üzere) (3 yıl süre ile)

10.000,00 TL

(K.D.V. Dahil)

300,00 TL

 

01.07.2016

10:20

6

Mesudiye İlçesi Çavdar Mah. 134 ada 190 parsel nolu 12,625.68 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı

101.006,00 TL

 

3.031,000 TL

01.07.2016

10:25

2.       Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3.       İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No:2 K:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4.       İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.       İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

 

A)      Gerçek Kişiler:

 • Yasal yerleşim yeri belgesi.
 • Nüfus kayıt örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri (Mesudiye İlçesi Çavdar Mah. taşınmaz satışı için istenmeyecektir.)
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Hijyen Eğitim Belgesi (Mısır Satış Noktaları İçin)
 • İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. (Mesudiye İlçesi Çavdar Mah. taşınmaz satışı için istenecektir.)
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.) (Mesudiye İlçesi Çavdar Mah. taşınmaz satışı için istenmeyecektir.)

B)      Tüzel Kişiler :

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Hijyen Eğitim Belgesi (Mısır Satış Noktaları İçin)
 • İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. (Mesudiye İlçesi Çavdar Mah. taşınmaz satışı için istenecektir.)
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. ) (Mesudiye İlçesi Çavdar Mah. taşınmaz satışı için istenmeyecektir.)

C)      ATM Cihaz Yerleri;

 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Bankayı ihalede temsil eden/edenlere ait Yetki Belgelerinden biri ( Genel Müdürlük atama kararı, imza sirküleri yada Tic. Sicil Yetki Belgesi)
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Banka adına ihaleye katılacak ve pey sürecek kişiye ait yetki yazısı.(Banka antetli kağıdına)
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak personelin Noter onaylı imza beyannamesi.
 • Bankanın kanuni adresini belirten adres beyanı.(Banka antetli kağıdına)
 • Geçici teminatın bedelinin yatırıldığına dair makbuzu
 • İhale şartname bedeli yatırıldığına dair belge.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden alınacak ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “Borcu Yoktur   Belgesi”

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü