Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
FATSA İLÇESİ SİMİT SATIŞ YERLERİ İHALE İLANI

1. Ordu Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde veya görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan İlimiz Fatsa,  İlçesi sınırları dahilinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen Simit Satış Noktaları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıl süreyle  kiraya verilmek üzere  ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

 Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale saati

1

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yeni Kumru Caddesi ekli imar krokisinde yeri belirlenen  2 m²  kullanım alanlı 1 nolu simit satış noktası

6.000,00 TL

K.D.V Dahil

180,00 TL

10/06/2016

10:00

2

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yeni Kumru Caddesi Hacı Hulusi Baba Caddesi Cami yanı  ekli imar krokisinde yeri belirlenen  2 m²  kullanım alanlı 2 nolu simit satış noktası

6.000,00 TL

K.D.V Dahil

180,00 TL

10/06/2016

10:05

3

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yeni Kumru Caddesi Hacı Hulusi Baba Caddesi Orta Büyük Cami önü  ekli imar krokisinde yeri belirlenen  2 m²  kullanım alanlı 3 nolu simit satış noktası) 

6.000,00 TL

K.D.V Dahil

180,00TL

10/06/2016

10:10

4

Sahil Caddesi Sahil Cami önü  ekli imar krokisinde yeri belirlenen  2 m²  kullanım alanlı 4 nolu simit satış noktası

6.000,00TL

K.D.V Dahil

180,00 TL

10/06/2016

10:15

5

Dumlupınar Mahallesi Reşadiye Caddesi ekli imar krokisinde yeri belirlenen 2 m²  kullanım alanlı 5 nolu simit satış noktası, 

6.000,00 TL

180,00 TL

10/06/2016

10:20

6

Cumhuriyet Meydanında bulunan ekli imar krokisinde yeri belirlenen  2 m²  kullanım alanlı 6 nolu simit satış noktası,

6.000,00 TL

K.D.V Dahil

180,00 TL

10/06/2016

10:25

7

 Sahil Caddesi Meydan Üst Geçidinin Yan Tarafı ekli imar krokisinde yeri belirlenen  2 m²  kullanım alanlı 7 nolu simit satış noktası,

6.000,00 TL

K.D.V Dahil

180,00 TL

10/06/2016

10:30

8

İlimiz Fatsa İlçesi Sahil Caddesi  Kapalı Yürüyüş Yolu Girişi Atatürk Parkı  ekli imar krokisinde yeri belirlenen  2 m²  kullanım alanlı 8 nolu simit satış noktası,

6.000,00TL

K.D.V Dahil

180,00 TL

10/06/2016

10:35

9

 İlimiz Fatsa İlçesi Medi-Tech(Avrasya) Hastanesi Önü ekli imar krokisinde yeri belirlenen  2 m²  kullanım alanlı 9 nolu simit satış noktası, 

4.000,00TL

K.D.V Dahil

120,00TL

10/06/2016

10:40

10

İlimiz Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Polis İnkur Caddesi Fatsa Otogarı içi ekli imar krokisinde yeri belirlenen  2 m²  kullanım alanlı 10 nolu simit satış noktası, 

6.350,00TL

K.D.V Dahil

191,00TL

10/06/2016

10:45

11

İlimiz Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Polis İnkur Caddesi Fatsa Otogarı içi ekli imar krokisinde yeri belirlenen  2 m²  kullanım alanlı 11 nolu simit satış noktası

6.500,00TL

K.D.V Dahil

195,00TL

10/06/2016

10:50

 

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

 

A)    Gerçek Kişiler :

 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış  ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına kayıtlı, faaliyetinin  ihale  konusuna uygun olduğunu  gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile  vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale dökümanının satın alındığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )  

 

B)Tüzel Kişiler :

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına kayıtlı, faaliyetinin  ihale  konusuna uygun olduğunu  gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale dökümanının satın alındığına dair makbuz .
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini        belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  son güncel tasdikli   örneği .
 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )              

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü