Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
AKÜLÜ ÇOCUK ARABASI İŞLETME ALANI, KAYIK ÇEKEK YERİ VE C TİPİ MESİRE YERİ İŞLETMECİLİĞİ İHALE İLANI

1.       İlimiz Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ulubey İlçelerinde bulunan ve aşağıdaki listede belirtilen 3 adet işyeri, 3 adet akülü çocuk arabası işletme alanı, 1 adet kayık çekek yeri ve 1 adet C Tipi Mesire yeri işletmeciliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale saati

1

Akülü Çocuk arabası işletme alanı. (Şarkiye Mah. kıyı düzenleme sahası içerisinde, Atatürk Anıtı önü.)

21.500,00 TL

K.D.V. Dahil

645,00 TL

03/06/2016

10:00

2

Akülü Çocuk arabası işletme alanı (Bahçelievler Mah. Tayfun Gürsoy Parkı, Uçak Anıtı arkası.)

19.500,00 TL

K.D.V. Dahil

585,00 TL

03/06/2016

10:05

3

Akülü Çocuk arabası işletme alanı (Bahçelievler Mah. Tayfun Gürsoy Parkı, Gazi Köprüsü yanı.)

18.500,00 TL

K.D.V. Dahil

555.00 TL

03/06/2016

10:10

4

Perşembe İlçesi Düz Mahalle Atatürk Bulvarı No:279/I adresinde bulunan 35.50 m² alana sahip 2 nolu Balık Satış Yeri.

7.200,00 TL

K.D.V. Dahil

216,00 TL        

03/06/2016

10:15

5

Perşembe İlçesi Düz Mahalle Atatürk Bulvarı No:279/D adresinde bulunan 33.05 m² alana sahip 7 nolu Balık Satış Yeri.

7.200,00 TL. 

K.D.V. Dahil         

216,00 TL        

03/06/2016

10:20

6

Perşembe İlçesi Düz Mahalle Atatürk Bulvarı No:279/B adresinde bulunan 14.65 m² alana sahip 9 nolu Balık Satış Yeri.

4.200,00 TL

K.D.V. Dahil

126,00 TL        

03/06/2016

10:25

7

Fatsa İlçesi 1 ada, 4 ve 11 nolu parsellerde kayıtlı kayık çekek yeri.

18.200,00 TL

K.D.V. Dahil

546,00 TL

03/06/2016

10:30

8

Ulubey İlçesi Yenisayaca Mah. 7218,73 m²’lik Sayacabaşı C Tipi Mesire yeri ile içerisinde bulunan 410,00 m² restoran.

8.000,00 TL

KDV Hariç

240,00 TL

03/06/2016

10:35

 

 1. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.
 2. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
 3. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘e kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
 4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

A)      Gerçek Kişiler :

 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Akülü Çocuk Arabası İşletme Alanı için bu madde aranmayacaktır.)
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 •  İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )    
 • İştirakçinin en az 10 yıl restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti. (Bu madde sadece Ulubey İlçesi Sayacabaşı C Tipi Mesire Yeri İçin geçerlidir.)
 • İştirakçinin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış en az 10 yıl turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Turizm İşletme Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (Bu madde sadece Ulubey İlçesi Sayacabaşı C Tipi Mesire Yeri İçin geçerlidir.)
 • İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. (Bu madde sadece Ulubey İlçesi Sayacabaşı C Tipi Mesire Yeri İçin geçerlidir.)

 

B)      Tüzel Kişiler :

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Bu madde sadece Ulubey İlçesi Sayacabaşı C Tipi Mesire Yeri İçin geçerlidir.)
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )
 • İştirakçinin en az 10 yıl restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti. (Bu madde sadece Ulubey İlçesi Sayacabaşı C Tipi Mesire Yeri İçin geçerlidir.)
 • İştirakçinin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış en az 10 yıl turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Turizm İşletme Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (Bu madde sadece Ulubey İlçesi Sayacabaşı C Tipi Mesire Yeri İçin geçerlidir.)
 • İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. (Bu madde sadece Ulubey İlçesi Sayacabaşı C Tipi Mesire Yeri İçin geçerlidir.)

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü