Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
KİRALAMA İHALE İLANI

 

1. Ordu Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde veya görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan İlimiz Altınordu ve Ünye İlçeleri sınırları dahilinde aşağıdaki tabloda belirtilen iş yerlerinin 3 yıl, bilet satış ünitesinin 1 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif  usulü ile kiraya verilmek üzere   ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale saati

1

Altınordu İlçesi Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Bulvarı 273 ada, 6 parselde bulunan  vaziyet planında yeri belirlenen  toplam 2 m²  kullanım alanlı simit satış noktası, 

7.500,00 TL

K.D.V Dahil

225,00 TL

13/05/2016

10:00

2

 Altınordu İlçesi Karapınar Mahallesi, 2010 ada, 4 Parselde  kayıtlı  Ordu Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Satış halinde bulunan 42.24  m² kulanım alanlı Kahvehane olarak kullanılacak işyeri.

10.000,00 TL

K.D.V Dahil

300,00 TL

13/05/2016

10:05

 

 

 

 

3

Altınordu İlçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı üzerinde  263 ada 68 Parsel 'de kayıtlı  Altınordu Şehirlerarası  otobüs terminalinin zemin katında  bulunan 274/9 nolu 13,40 m² kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

28.000,00 TL

K.D.V Dahil

840,00TL

13/05/2016

10:10

4

 Ünye İlçesi Liseler Hükümet Caddesi No: 121/C  adresinde  ada: 49, parsel: 2’ de kayıtlı  taşınmaz üzerinde 8,10 m²  kullanım alanlı işyeri.

8.000,00 TL

K.D.V Dahil

240,00 TL

13/05/2016

10:15

5

 Ünye İlçesi Liseler Hükümet Caddesi No: 121/B  adresinde  ada: 49, parsel: 2’ de kayıtlı  taşınmaz üzerinde 17,22 m²  kullanım alanlı işyeri.

13.000,00 TL

K.D.V Dahil

390,00 TL

13/05/2016

10:20

6

 Ünye İlçesi Liseler Hükümet Caddesi No: 121/G-H adresinde  ada: 49, parsel: 2’ de kayıtlı  taşınmaz üzerinde 38,52 m²  kullanım alanlı işyeri

13.000,00 TL

K.D.V Dahil

390,00 TL

13/05/2016

10:25

7

Ünye İlçesi Liseler Hükümet Caddesi No: 121/F  adresinde  ada: 49, parsel: 2’ de kayıtlı  taşınmaz üzerinde,12,69 m²  kullanım alanlı işyeri,  

10.000,00 TL

K.D.V Dahil

300,00 TL

13/05/2016

10:30

8

 Ünye İlçesi Liseler Hükümet Caddesi No: 121/D  adresinde  ada: 49, parsel: 2’ de kayıtlı  taşınmaz üzerinde 8,10 m²  kullanım alanlı işyeri,  

8.000,00 TL

K.D.V Dahil

240,00 TL

13/05/2016

10:35

9

 Ünye İlçesi Liseler Hükümet Caddesi No: 121/A adresinde  ada: 49, parsel: 2’ de kayıtlı  taşınmaz üzerinde 60,59 m²  kullanım alanlı Tuvalet İşletmeciliği , 

6.000,00 TL

K.D.V Dahil

180,00 TL

13/05/2016

10:40

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL   bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

A)      Gerçek Kişiler :

 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış   Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına  veya Meslek Odalarına   kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri(Simit Satış İhalesine katılacaklar için faaliyetinin  ihale  konusuna uygun olduğunu  gösterir  resmi belgelerden sadece biri. )
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname  ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )
 • İştirakçilerin halen Yurtiçi veya Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile yine bu konuda Acentelik yapan gerçek kişilerden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1,F2- D1,D2,- B1,B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması , asıllarının yada noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır (Bilet Satış Ünitesi ihalesine katılacaklar için)
 • İştirakçilerden ticari amaçla Yurtiçi ve Uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetine ilk kez başlayacak  olanlardan şartname ekinde sunulan örnek (Ek1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir.(Bilet Satış Ünitesi ihalesine katılacaklar için)

B)       Tüzel Kişiler :

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza   sirküleri.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına veya Meslek Odalarına   kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Simit Satış İhalesine katılacaklar için faaliyetinin ihale konusuna uygun olduğunu gösterir resmi belgelerden sadece biri. )
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini        belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  son güncel tasdikli örneği .
 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )
 • İştirakçilerin halen Yurtiçi veya Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile yine bu konuda Acentelik yapan gerçek kişilerden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1,F2- D1,D2,- B1,B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması , asıllarının yada noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır(Bilet Satış Ünitesi ihalesine katılacaklar için)
 • İştirakçilerden ticari amaçla Yurtiçi ve Uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetine ilk kez başlayacak  olanlardan şartname ekinde sunulan örnek (Ek1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir.(Bilet Satış Ünitesi ihalesine katılacaklar için)

 

İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

 

                                                                                                                Ordu Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                     

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü