Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
TİCARİ TAKSİ İŞLETMECİLİĞİ PAZARLIK İHALE İLANI

 

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN PAZARLIK İHALE İLANI

 

1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Ünye İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi No:145 adresinde, ada: 911, parsel: 2-3-4 'de kayıtlı taşınmaz üzerindeki Ünye Şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan vaziyet planında yeri belirlenen 8 araçlık taksi durağında faaliyet gösterecek, T plakalı ticari taksi işletmecilikleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 43. Ve 47. Maddesi gereğince pazarlık usulü ile 3 yıl süreyle  kiraya verilmek üzere  ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale saati

1

1 nolu  T plakalı ticari taksi işletmeciliği

3.000,00 TL

K.D.V Dahil

90,00 TL

20/04/2016

14:00

2

2 nolu T plakalı ticari taksi işletmeciliği

3.000,00 TL

K.D.V Dahil

90,00 TL

20/04/2016

14:05

3

3 nolu T plakalı ticari taksi işletmeciliği

3.000,00 TL

K.D.V Dahil

90,00 TL

20/04/2016

14:10

4

4 nolu T plakalı ticari taksi işletmeciliği

3.000,00 TL

K.D.V Dahil

90,00 TL

20/04/2016

14:15

5

5 nolu T plakalı ticari taksi işletmeciliği

3.000,00 TL

K.D.V Dahil

90,00 TL

20/04/2016

14:20

6

6 nolu T plakalı ticari taksi işletmeciliği

3.000,00 TL

K.D.V Dahil

90,00 TL

20/04/2016

14:25

7

7 nolu T plakalı ticari taksi işletmeciliği

 

3.000,00 TL

K.D.V Dahil

90,00 TL

20/04/2016

14:30

8

8 nolu T plakalı ticari taksi işletmeciliği

3.000,00 TL

K.D.V Dahil

90,00 TL

20/04/2016

14:35

 

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL   bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 43. Ve 47. maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

A)    Gerçek Kişiler :

 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 • İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar  siciline kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ünye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası siciline kayıtlı,      aktif olarak faaliyet gösterdiğine dair  belge.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden alınmış Ticari Taksi çalışma ruhsatı belgesi.(Büyükşehir Belediyesinden onaylı olacaktır.)
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 • İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İstekliler,  3 yıllık işletme süresi sonunda önceden kayıtlı bulundukları  duraklarına  geri dönüş yapabilmeleri ile ilgili, çalıştıkları durakta  mevcut bulunan diğer taksici esnafının her birinden  ihalenin yapıldığı yıl içinde  hazırlanmış noter onaylı  muvafakatname almaları gerekmektedir.
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )            

B)     Tüzel Kişiler :

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.    .
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza    sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar  siciline kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ünye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası siciline kayıtlı,      aktif olarak faaliyet gösterdiğine dair  belge.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden alınmış Ticari Taksi çalışma ruhsatı belgesi.(Büyükşehir Belediyesinden onaylı olacaktır.)
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini        belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  son güncel tasdikli      örneği .
 • İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.
 • İstekliler,  3 yıllık işletme süresi sonunda önceden kayıtlı bulundukları  duraklarına  geri dönüş yapabilmeleri ile ilgili, çalıştıkları durakta  mevcut bulunan diğer taksici esnafının her birinden  ihalenin yapıldığı yıl içinde  hazırlanmış noter onaylı  muvafakatname almaları gerekmektedir. 
 •  İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )  

 

                                                                                                          Ordu Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                     

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

 Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü