Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
TIBBİ ATIK İHALESİ

 

1-İhalenin Konusu:

Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren, toplam 18 İlçede bulunan (Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey) sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların, 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden diğer atıklardan ayrı toplanması, taşınması sterilize ve bertarafı işi, İdari ve Teknik şartnameleri doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına ihaleye çıkartılmıştır.

 

2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı                               : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                                  : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                                  : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu,Faks             : (0 452) 666 52 23 / 27  - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer           :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu      (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 27/04/2016 Çarşamba günü   Saat :14.00

2.7. İhale Usulü                                  : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince                                                          

 

3- Muhammen Bedel ve Geçici Teminat :

3.1.  18 İlçede bulunan sağlık kuruluşlarından bir yılda toplanacak yaklaşık 612.046,00 kg. tıbbi atık ve bu miktardan elde dilecek K.D.V. hariç asgari bürüt bertaraf bedeli geliri 1.591.320,00 TL’dir.

3.2.  İhale  bedeli  KDV hariç  1.591.320,00 TL,  geçici teminat tutarı  ise 47.740,00 TL'dir.

3.3.  Yüklenici tıbbi atıkların ayrı toplanması, taşınması, sterilize ve bertarafı işinden elde edeceği brüt gelirlerinden İdareye KDV hariç %  (yüzde) oranında pay verecektir.

3.4.  İhale, brüt gelirler üzerinden  KDV hariç % (yüzde) pay oranının artırılması ile yapılacaktır.

3.5.  İhalede  pay artırım  oranı % 45’den başlayacaktır.

3.6.  İhale, verilecek teklifler için de (KDV Hariç) brüt gelirlerinden elde edilecek gelirin en yüksek % (yüzde) oranını verecek katılımcıya ihale edilecektir

 

4.       Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı :

4.1.  Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 500,00 TL bedelle satın alınacaktır.

 

5.       İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler ;

5.1.  Gerçek Kişiler :

5.1.1.Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

5.1.2.Nüfus Kayıt Örneği.

5.1.3.Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

5.1.4.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

5.1.5.Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

5.1.6.İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış   Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar  siciline kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

5.1.7.Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.

5.1.8.Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile        vekilin Noter onaylı imza örneği.

5.1.9.Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5.1.10.Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

5.1.11.İhaleye katılacak iştirakçilerin, tıbbi atıkların ayrı toplanması, taşınması ve sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi hizmeti işini yaptıklarına dair ilgili kurumlardan alınmış  iş bitirme belgesi. Bu belgeler, iş ortaklıklarında her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulmalıdır.

5.1.12.İhaleye katılacak iştirakçilerin kendi adlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığından  alınmış “Tıbbi Atık Toplama,Taşıma, Araç ve  Firma İzin lisans Belgesi.

5.1.13.Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden son bir ay içerisinde alınmış belge.

5.1.14.SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, son bir ay içerisinde alınmış belge.

5.1.15.Yüklenici bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Tıbbi Atık Sterilizasyon Sistemleri içerikli TS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

5.1.16.İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.

 

5.2.Tüzel Kişiler :

5.2.1.Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

5.2.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza   sirküleri.

5.2.3.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

5.2.4.Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5.2.5.Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.

5.2.6.Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

5.2.7.İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

5.2.8.Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

5.2.9.Tüzel kişiliklerde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin aslı veya ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  son güncel tasdikli örneği .

5.2.10.İhaleye katılacak iştirakçilerin  tıbbi atıkların ayrı toplanması, taşınması ve sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi hizmeti işini yaptıklarına  dair ilgili kurumlardan alınmış  iş bitirme belgesi. Bu belgeler, iş ortaklıklarında her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulmalıdır.

5.2.11. İhaleye katılacak iştirakçilerin kendi adlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığından  alınmış “Tıbbi Atık Toplama,Taşıma, Araç ve  Firma İzin lisans Belgesi.

5.2.12.Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden son bir ay içerisinde alınmış belge.

 

5.2.13.SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, son bir ay içerisinde alınmış belge.

5.2.14.Yüklenici bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Tıbbi Atık Sterilizasyon Sistemleri içerikli TS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

5.2.15.İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.

 

6.Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği :

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne  ihale tarihinden  1 (bir) gün önce saat:15:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü