Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
FATSA ÇAY OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ

 

   ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

 

1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait . Ordu  İli Fatsa İlçesi Şerefiye Mahallesi Pazar Caddesi No:45/A adresinde 10,00m2 kullanım alanlı çay ocağı büfesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır. İhale Büyükşehir Belediye Encümeninin 13/01/2016 tarih ve 2016/039 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Yasanın 43. ve 49. Maddeleri gereğince pazarlığa bırakılmıştır.

 

Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

1

İlimiz Fatsa İlçesi Şerefiye Mahallesi Pazar Caddesi No:45/A adresinde bulunan, ekli imar krokisinde yeri belirlenen 10,00 m2 kullanım alanlı çay ocağı büfesi

9.000,00 TL

K.D.V Dahil

270,00 TL        

27/01/2016

14:00

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL   bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

A)      Gerçek Kişiler :

 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

 • Nüfus Kayıt Örneği.

 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

 • İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış   Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına  veya Meslek Odalarına   kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.

 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname  ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

B)      Tüzel Kişiler :

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.   

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza   sirküleri.

 • İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına veya Meslek Odalarına   kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.

 •   Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini        belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  son güncel tasdikli örneği .

 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ordu Büyükşehir Belediyesi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü