Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
DİKİLİ AĞAÇ SATIŞ İHALESİ

 

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI

 

 

 1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine  ait  İlimiz Kumru İlçesi Yalnızdam Mahallesi 118 ada, 1 nolu parselde, Yenidivan Mahallesi 110 ada, 6 nolu parselde ve Eskiçokdeğirmen Mahallesi 162 ada, 4 nolu parselde kayıtlı mezarlık nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan aşağıdaki tabloda adedi ve  m³ miktarı verilen   kabuklu gövde hacmindeki dikili ağaçların teknik şartnameye uygun olarak kesme, sürütme ve taşıma işleri yükleniciye ait olmak üzere  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif  usulü ile  satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

MEVKİİ : KUMRU İLÇESİ YALNIZDAM MAHALLESİ 118 ADA, 1 NOLU PARSEL

İhale Tarihi

İhale Saati

Sıra No

İş Kaleminin adı ve kısa açıklaması

Birimi

Adet

Miktarı

Birim Fiyat

Muhammen Bedel (KDV Hariç)

Geçici Teminat

 

 

 

 

 

03.02.2016

 

 

 

 

 

14:00

1-

I.Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

96

5.112

44,44 TL/m³

227,18 TL

7,00 TL

2-

II.Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

132

29,420

44,44 TL/m³

1.307,43 TL

40,00 TL

3-

III.Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

4

4,000

44,44 TL/m³

177,76 TL

6,00 TL

 

 

MEVKİİ : KUMRU İLÇESİ  YENİDİVAN MAHALLESİ 110 ADA, 6 NOLU PARSEL

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

Sıra No

İş Kaleminin adı ve kısa açıklaması

Birimi

Adet

Miktarı

Birim Fiyat

Muhammen Bedel (KDV Hariç)

Geçici Teminat

 

 

 

 

 

03.02.20016

 

 

 

 

 

14:05

1-

II.Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

 

5

 

1,135

 

47,36 TL/m³

 

53,76 TL

 

2,00 TL

2-

II.Çap Grubu İbreli  Ağaçların Kesilmesi

 

52

 

28,800

 

94,04 TL/m³

 

2.708,35 TL

 

82,00 TL

3-

III.Çap Grubu İbreli  Ağaçların Kesilmesi

 

16

 

21,090

 

94,04 TL/m³

 

1.983,30 TL

 

60,00 TL

 

 

MEVKİİ : KUMRU İLÇESİ ESKİÇOKDEĞİRMEN MAHALLESİ 162ADA, 4 NOLU PARSEL

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

Sıra No

İş Kaleminin adı ve kısa açıklaması

 

Birimi

Adet

 

Miktarı

 

Birim Fiyat

Muhammen Bedel (KDV Hariç)

 

Geçici Teminat

 

 

 

 

 

 

 

03.02.20016

 

 

 

 

 

 

 

14:10

1-

I.Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

 

1849

 

99,420

 

47,36 TL/m³

 

4.708,53 TL

 

142,00 TL

2-

II.Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

 

254

 

58,028

 

47,36 TL/m³

 

2.748,21 TL

 

83,00 TL

3-

III.Çap Grubu Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

 

13

12,930

47,36 TL/m³

612,37 TL

19,00 TL

4-

 

IV.Çap Grubu ve Üstü  Yapraklı Ağaçların Kesilmesi

 

3

 

5,585

 

47,36 TL/m³

 

264,51 TL

 

8,00 TL

 

2.     Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3.     İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No:2 K:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4.     İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

5-İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDEN AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR ;

 

A)    Gerçek Kişiler :

 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış  ihale  konusu iş ile ilgili Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden         sadece biri.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

 

 

B)    Tüzel Kişiler :

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale  konusu iş ile ilgili Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  son güncel tasdikli örneği .

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü