Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
6(ALTI) ADET İŞ MAKİNASININ SATIŞ İHALESİ

BELEDİYEMİZE AİT 6(ALTI) ADET İŞ MAKİNASININ SATIŞ İHALESİ 20/01/2016 Çarşamba günü saat:14:00

T.C.

GÖLKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

İHALE İLANI

İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı

Belediyemize ait 6  (Altı) İş Makinesi Satışı

Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı

 İstekliler şartname bedelini yatırarak Gölköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilecektir. Şartname bedelini yatırmayanlar  ve şartnameyi almayanlar ihaleye katılamayacaklardır.

İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı

İhale 20 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 14.00’ da Gölköy Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı

Belediyemize ait nitelikleri aşağıda belirtilen toplam 8 (sekiz) adet araç İş Makinası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. Araçların tahmin edilen satış bedeli KDV dahil;

İŞ MAKİNALARI

S.N

MODEL

ŞASE NO

MOTOR NO

MARKA VE TİPİ

MUAMMAN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

ARACIN FİİLİ DURUMU

1

1986

48V551666A7359

13D12203A5240

Caterpıller 955 Tipi Paletli Yükleyici

7.750,00TL

2.000,00TL

Çalışmıyor

2

1986

65757

01M603039183

Komatsu GD655-A Greyder

40.000,00TL

5.000,00TL

– BMC Motor Takılı

– Fren Ana Merkez Bozuk

– Bıçak Merkezinde Mil Kesik

– faal Çalışıyor

3

1986

65680

 

Komatsu GD655-A Greyder

65.000,00TL

7.000,00TL

-Şanzıman Arızalı

-Faal Çalışıyor

4

1986

86-21196

 

Komatsu GD655-A-5 Greyder

35.000,00TL

4.000,00TL

-Şanzıman Kırık

-İki Jant ve Tekeri Yok

-Yürümüyor

 

2006

44BL0605067

RGU273755N

Mastaş MST444E Kazıcı Yükleyici

35.000,00TL

4.000,00TL

Faal Çalışıyor

8

2004

CATM318CPBCZ00975

CTP10275

Caterpıller Markalı M318C

87.000,00TL

10.000,00TL

7 Adet Lastik Ve jantı eksik

 

İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu

1-Yerleşim Yeri Belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüklerinden almış oldukları yerleşim yeri belgeleri.

b) Tüzel kişi olmaları halinde ortaklarının Nüfus Müdürlüklerinden almış oldukları yerleşim yeri belgeleri.

2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde;  noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

3-Vekaleten ihaleye katılma halinde  vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

6-İhaleye katılacak olanların geçici teminatı Gölköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Teslimat müzekkeresi alınarak Halk Bankası Gölköy Şb. TR610001200965200007000033 nolu Gölköy Belediyesi hesabına yatırmış olmaları. Peşin yatırılmaması durumunda Banka Teminat Mektubu.

7-Şartnamenin alındığına dair Belge alındı dokümanı.

8-Ortak Girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, ihale şartnamesi ekindeki örneğine uygun Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda istenilen belgeler. (ortak girişim olarak ihaleye katılanlardan pilot ortağın payı ortaklıkta % 51’in altına düşmeyecektir.)

9-İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü saat 14.30’a kadar bir dosya halinde İdareye vermeleri gerekmektedir.

Ali Kemal MERT

Belediye Başkanı