Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
KİRALAMA İHALE İLANI

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

1. Ordu Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde veya görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan İlimiz Altınordu, Ünye  ve Fatsa  İlçesi sınırları dahilinde bulunan aşağıdaki tabloda  belirtilen işyerleri ile ATM cihaz yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif  usulü ile 3 yıl süreyle  kiraya verilmek üzere  ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

İlimiz  Altınordu İlçesi Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi No:45/4 adresinde Fen Lisesi önünde yaya kaldırımı üzerinde bulunan vaziyet planında  yeri belirlenen 6 m2’lik 1 adet  ATM cihaz yeri ( U.A.V.T. sisteminde adres nosu: (1785174689) 

20.850,00 TL

 

626,00 TL

13/01/2016

14:00

2

 İlimiz  Altınordu İlçesi Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi No:45/3 adresinde Fen Lisesi önünde yaya kaldırımı üzerinde bulunan vaziyet planında  yeri belirlenen 6 m2’lik 1 adet  ATM cihaz yeri ( U.A.V.T. sisteminde adres nosu: (2043164918) 

20.850,00 TL

 

626,00 TL

13/01/2016

14:05

3

İlimiz  Altınordu İlçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı No: 276/4 adresinde  Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan vaziyet planında  yeri belirlenen 6 m2’lik 1 adet  ATM cihaz yeri (U.A.V.T. sisteminde adres nosu: 1301287569) 

 

26.550,00 TL

K.D.V Dahil

797,00TL

13/01/2016

14:10

4

  İlimiz  Altınordu İlçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı No: 276/6 adresinde  Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan vaziyet planında  yeri belirlenen 6 m2’lik 1 adet  ATM cihaz yeri (U.A.V.T. sisteminde adres nosu: 1342988696) 

 

26.550,00TL

K.D.V Dahil

797,00 TL

13/01/2016

14:15

5

İlimiz  Altınordu İlçesi Yeni  Mahalle Zübeyde Hanım  Caddesi No:195/1 adresinde  yaya kaldırımı üzerinde bulunan vaziyet planında  yeri belirlenen 6 m2’lik 1 adet  ATM cihaz yeri (U.A.V.T. sisteminde adres nosu: 3304020740)

21.000,00 TL

630,00 TL

13/01/2016

14:20

6

 İlimiz Ünye İlçesi Atatürk  Mahallesi Devlet Sahil Yolu Cad.No:100/1 ekli imar krokisinde yeri belirlenen 8,5  m²  kullanım alanlı büfe ile 116 m2 boş alan. 

 

20.000,00 TL

K.D.V Dahil

600,00 TL

13/01/2016

14:25

7

 İlimiz Fatsa İlçesi Şerefiye Mahallesi Pazar Caddesi No:45/A adresinde bulunan, ekli imar krokisinde yeri belirlenen 10,00 m2 kullanım alanlı çay ocağı büfesi  

 

9.000,00 TL

K.D.V Dahil

270,00 TL

13/01/2016

14:30

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL   bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

A)    Gerçek Kişiler :

 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış   Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına  veya Meslek Odalarına   kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname  ile        vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

B)    Tüzel Kişiler :

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza   sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına veya Meslek Odalarına   kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini        belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  son güncel tasdikli örneği .
 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

 

C )   ATM Cihaz Yerleri İçin                               

 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Bankayı ihalede temsil eden/edenlere ait Yetki Belgelerinden biri ( Genel Müdürlük atama kararı, imza sirküleri yada Tic. Sicil Yetki Belgesi)
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Banka adına ihaleye katılacak ve pey sürecek kişiye ait yetki yazısı.(Banka antetli kağıdına)
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak personelin Noter onaylı imza beyannamesi.
 • Bankanın kanuni adresini belirten adres beyanı.(Banka antetli kağıdına)
 • Geçici teminatın bedelinin yatırıldığına dair makbuzu
 • İhale şartname bedeli yatırıldığına dair belge.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden alınacak ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “Borcu Yoktur   Belgesi”

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü