Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
Çift Kabinli Çok Maksatlı İtfaiye Aracı Alımı İşi

ÇİFT KABİNLİ ÇOK MAKSATLI İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çift Kabinli Çok Maksatlı İtfaiye Aracı Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/51502

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 52100 ALTINORDU/ORDU

b) Telefon ve faks numarası

:

4526665225 - 4522332811

c) Elektronik Posta Adresi

:

destek@ordu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Adet Çift Kabinli Çok Maksatlı İtfaiye Aracı Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde İdare’ce belirlenecek yere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 (üç) gün içerisinde işe başlanacak olup, 180 (Yüzseksen) takvim günü içinde teknik şartnamedeki ilgili maddelerine göre teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğü- Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak Zemin Kat No:2 52100 Altınordu/ORDU

b) Tarihi ve saati

:

05.04.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
  

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

- Çift kabin İtfaiye araçları ile verilecek olan tüm malzemeler üretim hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olacaktır. Bu süre içerisinde imalat hatasından dolayı kullanılamaz hale gelen malzemeler 5 (beş) işgünü içerisinde ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

- Aracın garanti süresi en az 2 yıl, üst ekipmanların (araç şasisi üzerine yapılan her türlü ekipman) garanti süresi en az 3 yıl olacaktır. Garanti süresi araçların teknik şartnameye uygun noksansız teslim tarihinden itibaren başlayacaktır.

- Araç ile verilecek tüm ekipmanlar en az 2 yıl üretici firma garantisinde olacaktır.

- Araçlar teslim edildikten sonra garanti sürecince periyodik bakımları 1. yıl için 3. ve 6. aylarda, son periyodik bakımdan sonra 6 aylık ara ile yüklenici firma tarafından ilgili bakımlar idarenin belirleyeceği yerde yapılacaktır. Bakım için yüklenici firmaya bildirim tebliğinden itibaren 5 iş günü içinde periyodik bakımlara başlanmış olunacaktır. Verilen süre içerisinde bakım için gelinmediğinde araçta oluşacak aksaklıklar yüklenici firmaya ait olacak olup; gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,03 (onbindeüç) oranında ceza kesilecektir. Bakım için yüklenici firma tarafından gönderilen personellerin ulaşım, yemek, konaklama gibi hertürlü giderleri yüklenici firmaya aittir.

 - Araçların garanti süresi boyunca tüm periyodik bakım onarım hizmetleri için kullanılacak tüm yedek parçalar orijinal olacaktır.

- Yüklenici garanti süresi boyunca garantiden kaynaklanan arızalar ve periyodik bakımlar için gerekli her türlü yedek parça, sarf malzemesi, araçta kullanılacak yakıt harici her türlü sıvı ve madeni yağ vb. gereksinimler yüklenici tarafından bedelsiz olarak sağlanacaktır.

- Yüklenici firma garanti kapsamında arıza ve periyodik bakımlarda yapılacak işçiliklerden ücret talep etmeyecektir.

- Garanti dışındaki arızalar sebebiyle aracın tamirat görmesi araç garanti şartlarını değiştirmeyecektir.

- İhale kapsamında teslim edilen araçların garanti süresi boyunca, tamir süresi en fazla,  yedek parçası yurt içinden temin edilecek yedek parça gerektiren arızalarda 5 iş günü, diğer durumlarda 30 iş günü bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihte başlar. Arızanın en fazla tamir süresi ile arızanın fiili tamir zamanı arasında geçen her bir takvim gün için arızalı araç başına günlük 300,00.-TL para cezası kesilecektir.

- Kullanıcı kaynaklı arızalar hariç, periyodik bakımları zamanında yapılmamış araçlar için her türlü sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.

- Yüklenici, idarenin işyerinde yapacağı arıza bakım veya periyodik bakım vs. çalışmalarında mevcut ve konulacak uygulama talimatlarına ve güvenlik kurallarına aynen uymak zorundadır. İdareye ait iş yerinde hiçbir şekilde barınma yapmayacaktır.

- Yüklenicinin faaliyetlerinden kaynaklanan ve 3. taraflarca kesilen tüm cezalar yüklenici sorumluluğundadır.

-  İşin yükleniciliğini üstlenen firmanın en az 5 yıl paslanmazlık garantisi olacaktır.

- Araç üst ekipmanının garanti bitiminden sonra ki 10 yıl süreliğine her türlü parça teminini yüklenici firma ücret karşılığı temin edecektir.

 

4.3.4.

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler, bu tip aracı imal ettiğini içeren ISO 9001-2008 kalite yönetim sistem belgesini veya TS/ISO 16949:2002 belgesini, 

Üretici firmanın DIN EN ISO 3834-2 veya eşdeğer bir standartta uygun kaynak kalite sertifikasını, 

OHSAS 18001 Belgesini, TSE EN 1846-1-2-3 Uygunluk belgesini, ISO 14001 Belgesini, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini, İtfaiye aracına ait EN 1846-1-2-3 Uygunluk belgelerini teklifle beraber vereceklerdir.

 

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik Şartnamenin 8.1.3 maddesindeki Araç Kataloğu ( 2016 model aracı gösterir katalog ),
Teknik Şartnamenin  8.1.7 maddesindeki Araç Kataloğu ( Aracın 4x2 tahrikli, 18.000 kg olduğunu gösterir katalog),
Teknik Şartnamenin 8.2.3.2 maddesindeki Su Pompası Kataloğu/Broşürü ,
Teknik Şartnamenin 8.2.3.9  maddesindeki Su Pompası Panosu Kataloğu,
Teknik Şartnamenin 8.2.5.3 maddesindeki Yüksek Basınç Çıkrığı ve Yüksek Basınç Tabancası Kataloğu,
Teknik Şartnamenin 8.3.1.9 maddesindeki Aydınlatma Direği Katalog, Resim vs. ,
Teknik Şartnamenin 8.3.2.19 maddesindeki Akaryakıtlı Hidrolik Güç Ünitesi Katalog, Resim vs. ,
Teknik Şartnamenin 8.3.3.22 maddesindeki Benzinli Portatif Hidrolik Güç Ünitesi Katalog, Resim vs. ,
Teknik Şartnamenin 8.3.4.8 maddesindeki Kesici Katalog, Resim vs. ,                                                                                                            Teknik Şartnamenin 8.3.5.7 maddesindeki Ayırıcı Katalog, Resim vs. ,
Teknik Şartnamenin 8.3.8.6 maddesindeki Kaldırma Yastıkları Katalog, Resim vs. ,
Teknik Şartnamenin 8.3.10.11 maddesindeki Benzinli Jeneratör Katalog, Resim vs. , 
Teknik Şartnamenin 8.3.16 maddesindeki Yedek Hava Silindiri ve Maske Katalog, Resim vs. ,
Teknik Şartnamenin 8.3.18.3.4 maddesindeki Benzin Motorlu Demir ve Beton Kesme Testeresi Katalog, Resim vs. ,
Teknik Şartnamenin 8.3.19.12 maddesindeki Elektrik Motorlu Ağaç Kesme Testeresi Katalog, Resim vs. ,
Teknik Şartnamenin 8.3.21.12 maddesindeki Elektrikli Kırıcı Katalog, Resim vs. , 
Teknik Şartnamenin 8.3.22.7 maddesindeki Aydınlatma Tripotu Katalog, Resim vs. , 
Teknik Şartnamenin 8.3.23.7 maddesindeki Holigan Aleti Katalog, Resim vs. , 
Teknik Şartnamenin 8.3.24.13 maddesindeki Şarjlı El Feneri Katalog, Resim vs. , 
Teknik Şartnamenin 8.3.27.20 maddesindeki Dalgıç Pompa Katalog, Resim vs. , 
Teknik Şartnamenin 8.3.28.8 maddesindeki Ön Çeki Motoru Katalog, Resim vs. ,

Teklifle beraber sunacaklardır. 

Teklif ettikleri araca ait teknik resmi, aracın teknik taşıma kapasitesini ve üzerine gelen yükün dağılımını gösteren tabloyu firma onaylı olarak teklifle beraber vereceklerdir.

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her tip ve kapasitede itfaiye aracı satışı konusunda gerçekleştirilen işler


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğü- Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak Zemin Kat No:2 52100 Altınordu/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
 

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar çerçevesinde Yatırım Teşvik Belgesi alınmış olup Çift Kabinli Çok Maksatlı İtfaiye Aracı Alımı İşi KDV muafiyeti kapsamındadır.