Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
ATY İMTİYAZ HAKKI VERİLMESİ İŞİ

1- İhalenin Konusu :

Ordu İli genelinde toplanan evsel katı atığın (Belediye çöpü), İdareye ait geri dönüşüm ve ön işlem tesislerinde, İdarece geri dönüştürülebilecek ve biyolojik kısımlarının ayrıştırılmasından sonra, 80 mm elek üzeri malzemenin istekli tarafından kurulacak ATY üretim tesisine İdare tarafından nakledilerek işlenmesi, kurutulması ve bertaraf edilmesi, bertarafı mümkün olmayan inert malzemenin İdare tarafından depolama sahasına nakledilerek, idari ve teknik şartnameleri doğrultusunda 20 (yirmi) yıl süreyle imtiyaz hakkı verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile  ihaleye çıkartılmıştır.

 

2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı                   : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                       : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                      : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu,Faks : (0 452) 666 52 23 / 27  - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati      : 30/03/2016 Çarşamba günü   Saat :14.00

2.7. İhale Usulü                     : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

 

3- Muhammen Bedel ve Geçici Teminat :

3.1.İhale konusu işin satış bedeli ton başına KDV hariç 3,50 TL’dir.

3.2.İhale konusu işin geçici teminatı, muhammen bedelin 20 yıllık toplam tutarı olan 3.500.000,00 TL ‘nin % 3’ü  (yüzde üç) olup, 105.000,00 TL’dir. 

 

4.Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı :

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden,       100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

 

5.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri :

5.1. Gerçek kişi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.2.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

5.3.Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri,

5.4.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin yukarıda ilk üç maddede belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgelerin sunulması,

5.5.İhale  şartnamesinin 18 inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

5.6.İhale şartnamesinde belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5.7.İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.8.İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

5.9.İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,

5.10.Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan, kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları ve dizayn bilgileri, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar,

5.11.İhale şartnamesinde belirtilmiş olan teminat mektubu ile ilgili bankanın genel müdürlüğünden alınacak teyit yazısı.

5.12.Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Çevre Yönetim Sistemi Belgesi. Bu Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerden en az birinin bu belgeye sahip olması yeterlidir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

5.13.İsteklilerin atık bertarafı ile ilgili Bertaraf Lisans/İznine sahip olması gerekmektedir.

5.14.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :

5.14.1.İhale konusu yatırım bedelinin % 50’sinde (yüzde elli) az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur.

5.14.2.İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale  şartnamesi ekinde yer alan Ortak Girişim Beyannamesi hazırlanıp İdareye sunulacaktır.

5.15.Ortak Girişim :

5.15.1.Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

5.15.2.İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

5.15.3.İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek İstekliler, ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan ortak girişim beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

5.15.4.İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce, ortaklarca imzalanmış noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesi İdareye sunulacaktır.

5.15.5.İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı Hak Sahibi olarak tayin edilebileceği gibi, iş ortaklığını oluşturan ortaklar, dilerlerse yüzde oranları aynı kalmak şartıyla yeni bir tüzel kişilik (sermaye şirketi) kurarak İdareyle Sözleşmeyi imzalayabileceklerdir.

5.15.6.İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

5.15.7.İş ortaklığında yeterlilik şartına sahip ortak/ortakların hissesi % 30’dan (yüzde otuz) aşağı olamaz.

 

6.Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği :

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne  ihale tarihinden  1 (bir) gün önce saat:15:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.