Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
İŞYERİ KİRALAMA PAZARLIK İHALE İLANI

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMA PAZARLIK İHALE İLANI

 

1. Ordu Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde kalan, İlimiz Perşembe İlçesi Düz Mahalle Atatürk Bulvarı No: 279 adresinde bulunan ve aşağıdaki tabloda belirtilen 9 adet işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmış, ancak ihale Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.02.2016 tarih ve 2016/162 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43 ve 49. Maddeleri gereğince pazarlığa bırakılmıştır.

 

Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

KDV. Dahil

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale saati

1

35.50 m² alana sahip 2 nolu büfe.

7.900,00 TL

237,00 TL

24/02/2016

14:00

2

33.07 m² alana sahip 3 nolu balık satış yeri.

7.200,00 TL

216,00 TL

24/02/2016

14:05

3

32.90 m² alana sahip 4 nolu balık satış yeri.

7.200,00 TL

216,00 TL

24/02/2016

14:10

4

32.72 m² alana sahip 5 nolu balık satış yeri.

7.200,00 TL

216,00 TL

24/02/2016

14:15

5

33.05 m² alana sahip 7 nolu balık satış yeri.

7.200,00 TL

216,00 TL

24/02/2016

14:20

6

31.81 m² alana sahip 8 nolu balık satış yeri.

7.200,00 TL

216,00 TL

24/02/2016

14:25

7

14.65 m² alana sahip 9 nolu balık satış yeri.

4.200,00 TL

126,00 TL

24/02/2016

14:30

8

16.95 m² alana sahip 10 nolu balık satış yeri.

4.200,00 TL

126,00 TL

24/02/2016

14:35

9

66.27 m² alana sahip 6 nolu balık satış yeri.

14.200,00 TL

426,00 TL

24/02/2016

14:40

 

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

 

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 43. ve 49. maddeleri gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘e kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

5.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

            A) Gerçek Kişiler:

 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

    

            B)  Tüzel Kişiler :

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

 

 

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü