Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
KİRALAMA İHALESİ

1. Ordu Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde veya görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan İlimiz Altınordu, Gülyalı  ve Ünye  İlçesi sınırları dahilinde bulunan aşağıdaki tabloda  belirtilen Simit Satış Yeri , Bilet Satış Ünitesi ile İnşaat Malzemeleri Depolama Ve Satış Alanı olarak kullanılacak taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif  usulü ile 3 yıl süreyle  kiraya verilmek üzere  ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

 Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale saati

1

İlimiz Altınordu İlçesi  Şarkiye Teleferik Alt İstasyonu Gişe Girişi ve Boztepe teleferik üst istasyonu ekli imar krokisinde yeri belirlenen  toplam 4 m²  kullanım alanlı simit satış noktası,  .

 

18.100,00 TL

K.D.V Dahil

544,00 TL

17/02/2016

14:00

2

İlimiz, Gülyalı İlçesi Ayrılık Mahallesi Bakacak mevkii 476 ada, 20 parselde kayıtlı toplam: 2005.00 m2 lik taşınmaz, üzerinde inşaat malzemeleri depolama ve satış alanı olarak kullanılacak taşınmaz .

9.900,00 TL

K.D.V Dahil

297,00 TL

17/02/2016

14:05

3

İlimiz Ünye İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde Ada/parsel:911/2'de kayıtlı Ünye Şehirlerarası otobüs terminalinin zemin katında bulunan 15 no’lu 12,5 m2 kullanım alanlı Bilet satış ünitesi 

16.250,00 TL

K.D.V Dahil

488,00TL

17/02/2016

14:10

 

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL   bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

A)    Gerçek Kişiler :

 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış   Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına  veya Meslek Odalarına   kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri
 • İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına kayıtlı, faaliyetinin  ihale  konusuna uygun olduğunu  gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.(Simit satış yeri ihalesine katılacaklar için)
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname  ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Halen Yurtiçi veya Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile yine bu konuda Acentelik yapan gerçek kişilerden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1,F2-            D1,D2,- B1,B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması , asıllarının yada noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır. (Bilet satış ihalesine katılacaklar için)
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

B)    Tüzel Kişiler :

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.    .
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza   sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına veya Meslek Odalarına   kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına kayıtlı, faaliyetinin  ihale  konusuna uygun olduğunu  gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.(Simit satış yeri ihalesine katılacaklar için)
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Halen Yurtiçi veya Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile yine bu konuda Acentelik yapan gerçek kişilerden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1,F2- D1,D2,- B1,B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması , asıllarının yada noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır. (Bilet satış ihalesine katılacaklar için)
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini        belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  son güncel tasdikli örneği .
 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

 Ordu Büyükşehir Belediyesi  

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü